#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه پيشنهاد قيمت انرژي برق در بازار رقابتي با در نظر گرفتن تلفات سيستم و ظرفيت خطوط انتقال با استفاده از نقطه تعادل نش

مقدمـــه

صنعت عرضه برق براي حدود يكصد سال در اختيار شركت هاي برق انحصاري يكپارچه بـا سـاختار عمـودي بوده است . با رشد فزاينده تقاضاي برق  و عدم توانايي دولتها در تامين منابع لازم بـراي سـرمايه گـذاري در صنعت برق و همچنين با افزايش قيمت سوختهاي فسيلي ، تمايـل بـه مباحـث اقتصـادي د ر سيسـتم هـاي قدرت شتاب بيشتري يافته است . با توجه به استفاده روز افـزون از انـرژي الكتريكـي در فعاليتهـاي مختلـف اقتصادي و اجتماعي ، شرايطي ايجاد شده كه تصور زندگي و دستيابي به رفاه بدون انـرژي الكتريكـي امكـان ناپذير است . از اينرو عرضه مداوم و با كيفيت انـرژي الكت ريكـي ، نقـش بسـيار مهمـي در حصـول حركـت و پيشرفت در وجوه مختلف اقتصادي و اجتماعي دارد . از طرفي حفظ تداوم و افزايش قابليت اطمينـان عرضـه برق مستلزم سرمايه گذاري براي ظرفيت سازي و همچنين ارتقاي كيفيت بهره برداري مي باشـد . لـذا بـراي دستيابي به اين مهم بايد به سوي تجديد ساختار و ايجاد رقابت در صنعت گام برداشت . آنچـه مسـل م اسـت خصوصي سازي با هدف كاهش نقش و دخالت دولت در اقتصاد كشـورها سـبب افـزايش بهـره وري از منـابع اوليه ، سرمايه و نيروي انساني و در نتيجه كاهش قيمتها و بهبود كيفيت محصولات مي گردد . نتـايج مثبـت روند خصوصي سازي در صنايعي چون راه آهن ، هواپيمـايي و مخـابرات ، تحليـل گـران و سياسـت گـذاران صنعت برق را به اين انديشه فرو برد تا گام به سوي تجديد ساختار ايـن صـنعت بردارنـد . گـام برداشـتن در زمينه خصوصي سازي به عنوان يكي از راهها و تفكر در منطقي كردن ساختار بخشهاي دولتي و كاهش فشار آنها بر دولت و بالابردن كارايي و تجهيز منابع مالي و استفاده كارامد از تخصص هاي موجود و تـامين نيـروي انساني مورد نياز از طريق بهسازي و آمـوزش نيـروي انسـاني و كـاهش بـار خـدمات مـالي دولـت هـا تلقـي         مي گردد. امروزه جهان به سرعت در حال حركت به سوي تك قطبي شدن و يكپارچگي اقتصادي و سياسـي به پيش مي رود و اقتصاد هاي ملي در حال ذوب شدن در اقتصـاد جهـاني مـي باشـند و اكثـر كشـورها بـه سازمان اقتصاد جهاني پيوسته اند كه در اين راستا خصوصي سازي مهمترين شرط الزامي و موثر ترين راهكار پيوستن به اين سازمان بوده است . دورنماي جهاني در ارتباط با صنعت برق الزامات خـاص  و جـدي را بـراي بهبود عملكرد بخش برق و در پاره اي موارد براي ايجاد تغييرات بنيادي در اهداف و گرايشـهاي ايـن صـنعت ايجاد مي كند از جمله اين الزامات مي توان افزايش جنبه هاي اساسي مورد علاقه مشتركين در زمينـه بـرق مانند كيفيت ولتاژ و فركانس ، افزايش ضريب اطمينان و ايمني آن ، نو آوري و افزايش سـطح كيفيـت ارائـه

خدمات و افزايش فرصتهاي انتخاب براي آنان ، افزايش تنوع در تعداد عرضه كنندگان و توزيع كنندگان بـرقبه منظور افزايش قدرت انتخاب مشتركين اشاره نمود .

گاهي اصطلاح خصوصي سازي در اشاره به آنچه كه به عنوان مقررات زدايي شركت هاي برق گفته مي شـود اطلاق مي گردد در حاليكه مفاهيم اين دو كلمه متفاوت هستند . مقررات زدايي اغلـب بـا واگـذاري شـركت هاي تحت مالكيت دولت به بخش خصوصي آغاز مـي شـود . هيچكـدام از بازارهـاي موجـود داراي مشخصـه رقابتي يا تك قطبي كامل نيستند . بنابراين ضروري است قواعدي ايجاد شود تا از فعاليت افراطي بازار بـرق و قمار مشاركين بازار جلوگيري كند . به هر حال بايد پذيرفت كه بطور فراگير مقررات زدايي به سر آغاز رقابت اشاره مي كند . مقررات زدايي اغلب شامل انفكاك است ، كه به تجزيه يك شركت برق به مولفه هاي اساسي آن و پيشنهاد جداگانه هر مولفه براي فروش با نرخ هاي مجزا براي هر مولفـه اشـاره مـي كنـد . چنانچـه در شكل هاي 1- الف و 1- ب نشان داده شده است ، توليد ، انتقال  و توزيع مي توانند منفك شده و بـه عنـوان خدمات مجزا ارائه شوند . به هرحال مقررات زدايي نه تنها شامل انفكاك ، بلكه همچنين دربرگيرنده جـدايي مالكيت و اجرا مي باشد

 • . انواع قراردادهاي بازار برق                                                             19

1- 6-1. قراردادهاي بازار لحظه اي                                                   19

1- 6-2. قراردادهاي آتي ( سلف)                                                     20

1- 6-3. قراردادهاي متقابل يا دو جانبه                                              21

1- 6-4. قراردادهاي اختيار معامله                                                    21

1- 6-5. قراردادهاي مابه التفاوت                                                      22

1-7. بازارهاي آزاد انرژي الكتريكي                                                          22

 • بازار هاي تبادلات دو طرفه ( داد و ستد دو جانبه )                      22
 • بازار تسهيلات اشتراكي                                                  23
 • . بازار تبادل توان                                                         23

 

 فصل دوم: مروري بر نظريه بازيها                                                                                24

 • 1. تاريخچه                                                                                25

2- 2. نظريه بازيها تعاريف و كاربردها                       26

2- 3. انواع بازيها                  29

2- 3- 1. متقارن و نامتقارن              29

2- 3- 2. مجموع صفر و مجموع غير صفر          30

2- 3- 3. تصادفي و غير تصادفي                                                                           30

2- 3- 4. همزمان و نوبتي                                                             30

2- 3- 5. با آگاهي كامل و بدون آگاهي كامل                                       31

2- 3- 6. پايان ناپذير                                                                              31

2- 3- 7. گسسته و پيوسته                                                                     31

2-3-8. تك بازيكنه و چند بازيكنه                                                  32

 • دو نوع از بازيهاي مشهور                                                                32
  • بازي ترسوها 32
  • دوراهي زندانيان 33
 • تعادل نش                                                                                34
  • تاريخچه                                                                    34
  • كليات                                                                                 35
  • تعاريف                                                                        35

و

 • كاربردها                                     36

 

 

فهرست مطالب 

عنوان مطالب                                                                                                    شماره صفحه 

 • چند مثال از تعادل نش 37 
  • بازي ترسوها                                                  37
  • سيستم ترافيك                                                    37
  • بازي مشاركتي                                                    39

 

 فصل سوم : خصوصيات قيمت برق وعوامل موثر بر آن                                             40

3-1. هزينه هاي توليد                                                                          43

 • 1- 1. مراكز هزينه                                                            43
  • هزينه سرمايه                                                    43
  • هزينه سوخت                                                      46
  • هزينه بهره برداري                                                47
  • هزينه نگهداري و تعميرات                                     48
  • هزينه نوسازي و بهينه سازي                                     48
 • قدرت درخواستي                                                                        49
 • انرژي مصرفي                                                                             50

3- 4. هزينه هاي انتقال                                                                         50

3- 4- 1. مولفه هاي تعيين كننده هزينه انتقال توان                                51

3- 4- 2. انواع قراردادهاي انتقال توان                                                 52

3- 4- 2-1. قراردادهاي محكم                                                  52

3- 4- 2-2. قراردادهاي غير محكم                                             52

3- 4- 2-3. قراردادهاي طولاني مدت                                         52

3- 4- 2-4. قراردادهاي كوتاه مدت                                            53

3- 4- 3. روشهاي مختلف قيمت گذاري انتقال                                       53

3- 4- 3-1. روش تمبر پستي                                                  53

3- 4- 3-2. روش مسير قرارداد                                                54

3- 4- 3-3. روش مگاوات-  مايل                                               55

3- 5. تلفات خطوط انتقال                                                                      55

3- 5- 1. انواع تلفات                                                                     56

3- 5- 2. ارزش تلفات                                                                    57

ز

3- 6. ظرفيت خطوط انتقال                                                                 59

3- 6-1. ظرفيت حرارتي هاديها                                                       59

3- 6-2. شرايط طراحي اوليه                                                          59

3- 6-3. ولتاژ خط                                                                      60

فهرست مطالب 

عنوان مطالب                                                                                                    شماره صفحه

3- 6-4. افت ولتاژ                60 

3- 6-5. حد پايداري                                                                     60

3- 6-6. پارامترهاي اقتصادي                                                           60

3- 7. تراكم خطوط انتقال توان                                                                61

 

ف صل چهارم : روش پيشنهادي                                                                                  64 

4- 1. پيشنهاد قيمت                                                                            65

4- 2. با در نظر گرفتن تلفات سيستم انتقال                                                 71

4- 2- 1. فرمول بندي رياضي                                                          73

4- 3. با در نظر گرفتن ظرفيت خطوط انتقال                                                78

4- 4. با استفاده از نقطه تعادل نش                                                            84

4- 5. مطالعات موردي                                                                           92

4- 5- 1. حل شبكه 6 شينه با استفاده از روش پيشنهادي                         92

4- 5- 2. حل شبكه 9 شينه با استفاده از روش پيشنهادي                         98

4-5-3. حل شبكه 14 شينه با استفاده از روش پيشنهادي                       105

                    4-5-4. مقايسه نتايج حاصل از حل شبكه 9شينه با سه روش مختلف          112

 

 فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهاد ات                                                                  114

5-1.نتيجه گيري                                                                             115

5-2. پيشنهادات                                                                              116

 

 • مراجع
 • فهرست منابع انگليسي

فهرست منابع فارسي                                                                          120

 

ح

فهرست جدول ها 

  

4-1. مشخصات واحد حرارتي                                                                           70

4-3. مقايسه سيستم با تلفات و بدون تلفات                                                          72

4-4. مشخصات ژنراتورها و بارهاي شبكه سه شينه                                                  75

4-5. محدوديتهاي خطوط انتقال                                                                       79

4-6. نتايج حاصل از سه حالت سيستم                                                               83

4-7. نتايج حاصل از حل يك سيستم سه شينه                                                     89

4-8. قيمت پيشنهادي توسط هر ژنراتور و سود حاصل از آن در مثال سه شينه                90

4-9. اطلاعات مربوط به ژنراتورها و هزينه توليد شبكه 6 شينه                                    92

4-10. مشخصات شبكه 6 شينه                                                                        93

4-11. نتايج بدست آمده دردو حالت  در شبكه 6 شينه                                            95

4-12. ضرايب k در شبكه 6 شينه               95

4-13. قيمت پيشنهادي توسط هر ژنراتور و سود حاصل از آن در مثال 6 شينه                96

4-14. اطلاعات مربوط به ژنراتورها و هزينه توليد شبكه 9 شينه                                  98

4-15. مشخصات شبكه 9 شينه                                                                        99

4-16. نتايج بدست آمده در دو حالت در شبكه 9 شينه                                           101

4-17. ضرايب k در شبكه 9 شينه                                                                    101

4-18. قيمت پيشنهادي توسط هر ژنراتور و سود حاصل از آن در مثال 9 شينه               103

4-19. اطلاعات مربوط به ژنراتورها و هزينه توليد شبكه 14 شينه                              105

4-20. مشخصات شبكه 14 شينه                                                                     106

4-21. نتايج بدست آمده دردو حالت  در شبكه 14 شينه                                         109

4-22. ضرايب k در شبكه 14 شينه                                                                  109

4-23.  قيمت پيشنهادي توسط هر ژنراتور و سود حاصل از آن در مثال 14 شينه            110

4-24. قيمت نقطه اي بدست آمده در سه روش                                                   113

4-25. ضرايب پيشنهاد قيمت در سه روش                                                          113

4-26. سود حاصل از فروش برق در سه روش                                                       113

ط

فهرست شكل ها 

عنوان مطالب                                                                                                    شماره صفحه

 

1-1. سرويسهاي فرعي                                                                                   14

1-2. مدل انحصاري                                                                                       17

1-3. خريدار منفرد                                                                                       17

1-4. رقابت در سطح عمده فروشي                                                                    18

2-5. رقابت در سطح خرده فروشي                                                                    18

1-6. انواع قراردادها در بازار برق                                                                        19

2-1. بازي ايستا                                                                                           27

2-3. بازي پويا                                                                                             28

2-3. بازي نامتقارن                                                                                       29

2-4. بازي مجموع صفر                                                                                  30

2-5. بازي بدون آگاهي كامل                                                                            31

2-6. بازي ترسوها                                                                                         32

2-7. بازي دوراهي زندانيان                                                                              33

2-9. بازي سيستم ترافيك                                                                              37

2-10. نمونه يك بازي مشاركتي                                                                       39

3-1. منحني هزينه سوخت نيروگاه حرارتي                                                          47

3-2. سيستم قدرت دو شينه                                                                           62

4-1. منحني پيشنهاد قيمت مصرف كنندگان                                                        66

 • 2.دو واحدحرارتي از يك نيروگاه                                                            69
  • دو واحد توليدي و خط انتقال ما بين                                                           71
  • شبكه سه شينه                                                                                  76
  • شبكه سه شينه با توزيع مجدد توان                                                           80
  • توان تزريقي در شين ها                                                                           81
  • فضاي يك بازار واقعي                                                                        85
  • منحني پيشنهاد قيمت                                                                            86
  • شكل ترسيمي                                                                                  90
  • فلوچارت روش پيشنهادي                                                                     91
  • سيستم قدرت 6 شينه                                                                        92
  • سيستم قدرت 6 شينه با فرض ظرفيت انتقال بي نهايت و تلفات صفر                 93
  • سيستم قدرت 6 شينه با در نظر گرفتن تلفات و ظرفيت انتقال                          94
  • سيستم قدرت 6 شينه با در نظر گرفتن تلفات و پر شدگي خطوط با توزيع توان  94

ي

 

فهرست شكل ها 

عنوان مطالب                                                                                                    شماره صفحه 

 

 • همگرايي ضرايب k و برقراري تعادل نش 96
 • منحني تغييرات سود توليد كنندگان                                                    97
 • سيستم قدرت 9 شينه                                                                        98
 • سيستم قدرت 9 شينه با فرض ظرفيت انتقال بي نهايت و تلفات صفر 99
 • سيستم قدرت 9 شينه با در نظر گرفتن تلفات و ظرفيت انتقال                          100
 • سيستم قدرت 9 شينه با در نظر گرفتن تلفات و پر شدگي خطوط با توزيع توان  100
 • همگرايي ضرايب k و برقراري تعادل نش                                                  102
 • منحني تغييرات سود توليد كنندگان                                                    104
 • سيستم قدرت 14 شينه                                                                      105
 • سيستم قدرت 14 شينه با فرض ظرفيت انتقال بي نهايت و تلفات صفر 106
 • سيستم قدرت 14 شينه با در نظر گرفتن تلفات و ظرفيت انتقال                        107
 • سيستم قدرت 14 شينه با در نظر گرفتن تلفات و پر شدگي خطوط با توزيع توان  108
 • همگرايي ضرايب k و برقراري تعادل نش                                                  110
 • منحني تغييرات سود توليد كنندگان                                                    111
 • توزيع بهينه توان در شبكه 9 شينه با محدوديت 150 مگاوات                           112

 

 

فرمت ورد 156 صفحه

129,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
 • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.