#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه بررسی و تدوین استراتژی های رقابتی

  • مقدمه

در جهان ناپايدار كنوني كه تحولات و تغييرات محيطي شتابي روزافزون يافته است و پيشرفتهاي شگرف علم و فناوري به شدت به آن دامن زده ، مديريت مؤثر بر سازمانها جز با درك شايسته شرايط و مقتضيات پيراموني آنها ميسر نمي باشد .

يكي از آثار و نتايج توجه و درك صحيح و هوشمندانه از تحولات و تغييرات محيط سازمانها ، اين حقيقت است كه مديريت سازمانهاي امروز و فردا با چالش هايي روبرو خواهد بود كه راهكارهاي مبتني بر تجربيات گذشته و آموزه هاي كهنه، پاسخگوي آنها نخواهد بود. حقيقتي كه در تعبيري پذيرفته شده و عالمگير به آن « مديريت و برنامه هاي راهبردي » اطلاق مي كنند.

اين رويكرد به مديران كمك مي كند تا راهبردهاي مناسبي را تدوين كنند و آنها را با توانايي و اطمينان به مورد اجرا بگذاريم. [پهلوانيان،1385: 1]

در ساليان اخير ، دلايل متعددي باعث شده تا مديران با فراست دريابند كه برنامه ريزي به شكل سنتي ديگر قادر به حل مشكلات آنها نخواهد بود . از اينرو بهره گيري از برنامه ريزي استراتژيك[1] به عنوان يك ضرورت در دولتها ، سازمانها و جوامع مطرح شده است . در 25 سال گذشته ، رويكرد هاي مختلفي در رابطه با برنامه ريزي استراتژيك مطرح شده ، از اينرو اوضاع و احوال موجود كه با ساليان گذشته شباهت چنداني ندارد و اين مسئله ايجاب مي كند كه سازمانها نيز به شكلی جديد به تفكر و اقدام بپردازند ، و در اين شكل جديد تفكر واقدام ، بي شك برنامه ريزي استراتژيك از برجسته ترين موقعيت برخوردار خواهد بود.

حال سئوال اين است كه رهبران و مديران سازمانها ، چگونه مي توانند با دشواريهايي كه سازمان هايشان هم اينك و هم در سال هاي آينده با آن مواجه اند ، مقابله كنند؟ اين رهبران و مديران چگونه مشخص مي كنند كه سازمان هايشان به چه شيوه اي بايد به محيط هايي كه دائما در حال تغييرند ، واكنش نشان دهند ؟ به سخن ديگر،رهبران چگونه بايد به منافع غيرقابل پيش بيني يا در حال كم شدن ، انتظارات جديد مردم ، تغييرات جمعيتي ، تغييير قوانين و مقررات ، تغييرات بزرگ در اقتصادهاي ملي تا منطقه اي و محلي و … واكنش نشان دهند ؟ چگونه رهبران سازمانها مي توانند از نقاط قوت[2] سازماني در جهت بهره گيري از فرصتها[3] استفاده كنند و براي خود مزيت رقابتي [4]ايجاد كنند ، و ضعف[5] هاي خود را به حداقل برسانند و بر تهديد[6]هايي كه سازمانهايشان مواجه اند غلبه كنند. [سرمد سعيدي،1386: 1]

 

  • بیان مسئله

تدوین استراتژی در سازمانها و بخش های مختلف جامعه پاسخی است به تحولاتی که در عرصه های مختلف اقتصاد و صنعت در حال وقوع است در جهان سیال کنونی هر سازمان و موسسه ای که در فکر شناخت توانایی ها ، ظرفیت ها ، نقاط قوت و ضعف خود نباشد بدون شک شکست خواهد خورد . امروزه سازمانهايي در محيط رقابتي برنده خواهند بود كه از حوزه فعاليت خود درك و ارزيابي عميق تري داشته و براي خود مزيتهاي رقابتي بيشتري فراهم سازند. با اتکاء به افزايش مزيت رقابتي است كه سازمانها بر رقباي خود برتري يافته و جايگاه ويژه اي در عرصه رقابت كسب مي كنند. در دنياي امروز با ويژگي بازارهاي روبه رشد سريع، تكيه بر اطلاعات قديمي به كاهش بينش و از دست دادن فرصتهـــــاي پيش روي سازمان منجر مي گردد. سازمانهای موفق محور توجه خود را به آينده و هشدارهاي آگاه كننده در ارتباط با فرصتها و تهديدهاي محيط معطوف مي دارند. موفقيت فردا در عرصه كسب و كار از آن سازمانهايي است كه بصيرت و آگاهي بيشتري نسبت به خود و محيط رقابت داشته باشند. [ب.گيلاد،136:2003]

يكي از ابزارهاي مناسب براي اين منظور ، تدوين برنامه استراتژيك براي سازمان مي باشد. برنامه ريزي استراتژيك، گونه‌اي از برنامه ريزي است كه در آن هدف، تعريف و تدوين استراتژيهاست. فرای و استونر برنامه استراتژیک را ابزار مدیریتی توانمندی می دانند که برای کمک به شرکت ها طراحی می گردد تا آنها خود را به صورت رقابتی با تعییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند (Fry & Stoner,1995,12)

توسعه برنامه استراتژیک سبب می گردد تا سازمان با محيط‌هاي دستخوش تغيير، برخوردي مناسب داشته و به شيوه‌اي كارسازتر عمل كنند.

[1]Strategic planning

[2] Strength

[3] Opportunity

[4] Distinctive competency

[5] Weakness

[6] Threat

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1 مقدمه:                                                                                                                                  2

1-2 بیان مسئله                                                                                                                             3

1-3 هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن                                                                                  3

1-4 چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق                                                                                          4

1-5 سوالات                                                                                                                                7

1-6 تعاريف                                                                                                                                8

فصل دوم: ادبیات تحقیق و چارچوب نظری

2-1- مقدمه                                                                                                                                 11

2-2- چارچوب نظری                                                                                                                    11

2-2-1- استراتژی و مدیریت استراتژیک                                                                                             11

استراتژی:                                                                                                                        11

مدیریت استراتژیک                                                                                                           12

برنامه­ریزی استراتژیک                                                                                                        12

2-2-2- شیوه­ها و مدل­های برنامه­ریزی استراتژیک                                                                                13

2-2-3- تجزیه و تحلیل محیطی                                                                                                        19

            2-2-3-1- محیط خارجی                                                                                                   20

2-2-3-1-1 روش اول:                                                                                          20

                                                                    – ويژگي­هاي روش اول :                                            22

2-2-3-1- 2- روش دوم:                                                                                       23

                                                                    – ويژگي­هاي روش دوم :                                            26

2-2-3-1-3- روش سوم:                                                                                        27

                                                                    – ويژگي­هاي روش سوم :                                            28

2-2-3-1-4- روش چهارم:                                                                                     29

                                                                    – ويژگي­هاي روش چهارم :                                         32

            2-2-3-2- محیط داخلی                                                                                                     33

2-2-3-2-1- روش اول:                                                                                        33

                                                                    – ويژگي­هاي روش اول :                                            35

2-2-3-2-2- روش دوم، روش زنجيره ارزش:                                                             36

                                                                    – ويژگي­هاي روش دوم :                                            40

2-2-4- چارچوب تدوین استراتژی                                                                                                   40

            2-2-4-1- مرحله ورودی                                                                                                   40

2-2-4-1-1- روش­هاي کيفي:                                                                                 41

2-2-4-1-2- روش کمي ، ماتريس ارزيابي عوامل محيطي:                                             44

2-2-4-1-3- روش کيفي، فرآيند نمايش وضعيت رقابتي سازمان:                                          46

2-2-4-3-4- روش کمي، ماتريس ارزيابي عوامل داخلي:                                                     48

            2-2-4-2- مرحله مقایسه                                                                                                    49

2-2-4-2-1- مدل اس دبليو او تي(SWOT):                                                 50

-ويژگي مدل اس دبليو او تي:                                  51

2-2-4-2-2- روش شبکه برنامه ريزي نه خانه جي اي :                                                 51

-ويژگي روش شبکه برنامه ريزي نه خانه­ای جي اي:      52

2-2-4-2-3 روش ماتريس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE):                      54

2-2-4-2-4- ماتریس استراتژي­ اصلي:                                                                      56

-ويژگي روش ماتريس انتخاب استراتژي اصلي:          57

2-2-4-2-5- ماتريس ارزيابي داخلي محيطي:                                                           57

            2-2-4-3- مرحله تصمیم­گیری                                                                                             58

2-2-4-3-1- تعيين استراتژي­هاي بهينه با استفاده از ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM):                                                                                                               59

2-2-4-3-2- جنبه­های دیگر در تصمیم­گیری                                                               62

  • جنبه­های فرهنگی 62
  • جنبه­های سیاسی 64
  • جنبه­های ترجیحی 69

2-3- ادبیات تحقیق                                                                                                                       70

2-4- نتیجه­گیری                                                                                                                           74

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه                                                                                                                                   76

3-2 جامعه تحقيق                                                                                                                         76

3-3 روش و ابزار گردآوري داده ها                                                                                                  77

الف ـ روش گردآوري اطلاعات                                                                                           77

ب ـ ابزار گردآوري اطلاعات                                                                                              77

3-4 روایی و پایایی تحقیق                                                                                                              78

3-5 روش و طرح تحقيق                                                                                                                78

3-6 تجزيه و تحليل اطلاعات                                                                                                           80

 

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1 مقدمه                                                                                                                                   83

4-2 داده­های گردآوری شده (مرحله ورودی)                                                                                       83

4-2-1 شناسایی عوامل موثر درونی و بیرونی                                                                                      83

4-2-2 ماتریس­های ارزیابی عوامل درونی و بیرونی                                                                               100

4-2-3 اهداف بلندمدت                                                                                                                  103

4-3 تجزیه و تحلیل داده­ها (مرحله مقایسه)                                                                                         104

4-3-1 مدل اس دبليو او تي(SWOT):                                                                                             104

4-3-2 روش ماتريس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)                                                      106

4-3-3 ماتریس استراتژي­ اصلي                                                                                                        107

4-3-4 ماتريس ارزيابي داخلي محيطي                                                                                            109

4-4 تعيين استراتژي­هاي بهينه با استفاده از ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM) (مرحله مفایسه)       112

4-5 جمع­بندی                                                                                                                              117

 

فصل پنجم: نتیجه­گیری

5-1 نتیجه­گیری                                                                                                                            119

5-2 پیشنهادات                                                                                                                            124

 

منابع و مراجع        

 

فرمت ورد 157 صفحه             

137,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.