#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه بررسی عوامل موثربراسترس شغلی کارکنان صف سازمان امورمالیاتی

مقدمه:

استرس به مجموعه واكنشهاي عمومي انسان نسبت به عوامل ناسازگار و پيش بيني نشده داخلي و خارجي اطلاق مي گردد

فشار رواني ( STRESS) تجربه اي است همگاني و عمومي كه هر كس به كرات آن را درزندگي خود احساس كرده است بر خلاف تصور فشار رواني هميشه شامل حوادث ناخوشايند نيست بلكه مي تواند محصول موفقعيتهاي خوشايند و مطلوب نيز باشد كه سازگاري مجددي را درفرد مطالبه مي كند به عبارت ديگر شايد نكته اصلي درموقعيتهاي تنش از نياز به انطباق و سازگاري مجددي است كه براي فرد ضرورت پيدا مي كند.

فشار رواني نتيجه يك تعامل بين منابع مختلف فشار و فرد است. تمامي افراد يك موقعيت واحد را استرس زا تصور نمي كنند و اختلافات فردي آنان از نظر شخصيتي و تجارب زندگي پاسخ آنان را به فشار رواني تحت الشعاع خود قرار مي دهد.

1-2- بیان مساله

در جهان صنعتی امروز ، به موضوع فشار عصبی و روانی توجه زیادی معطوف می شود . در این بحث فشارهای شغلی اهمیت ویژه ای دارد .غالب این فشارها از محیط های شغلی نشات می گیرد و پیشگیری از آن خسارت های گاه عظیم انسانی و اقتصادی ،مستلزم تامین بهداشت روانی و جسمانی جامعه ارتقای بهره وری کیفیت کار و زندگی ،مراقبت و اعمال شیوه های لازم است (فقیه 1376،ج). استرس یکی از پیامدهای غیر قابل اجتناب زندگی امروزی است . هانس سیله می گوید زندگی بدون استرس وجود ندارد .انسان در هر شرایط و هر سنی مصون از فشارهای عصبی نخواهد بود . فشارهای عصبی می تواند به تغییرات فیزیولوژیکی و روان شناختی بینجامد و منشا بیماری باشد .همچنین فشار عصبی با تغییر دادن رفتارها ، آسیب شناسی او را در مقابل بیماری ها افزایش می دهد . فشار عصبی می تواند رفتار های بیمارگونه را افزایش دهد . بدین معنی که افراد تحت شرایط فشار افزا بیشتر به رفتارهایی مثل خستگی ،بی خوابی ، افسردگی ،به عنوان نشانه های بیماری دچار می شوند و مراقبت پزشکی بیشتری را جستجو می کنند .اطلاعات و حقایق موجود درباره استرس بسیار شگفت انگیز است . امروزه ناراحتی های مربوط به استرس حتی از سرماخوردگی هم که زمانی شایع ترین مشکل سلامت در آمریکا بود شایع تر است . صدمات مربوط به استرس ،عامل 70 درصد از تمام غیبت ها در سر کار است .همچنین اثر استرس بر سلامت فکر و جسم افراد و روابط آنها با یکدیگر و در کل در زندگی انسان است . این فشار ها گاهی هزینه های سنگینی را بر سازمانهاوموسسات تحمیل می کند . مواردی مانند غیبت ها ،جابجایی کارکنان ، کاهش بهره وری ،هزینه درمانی و بیمه تنها بخشی کوچک از هزینه هایی است که سازمان از فشار عصبی متحمل می شود .در این تحقیق فشارهای روانی را به سه قسم فشار فردی ،محیطی و سازمانی تقسیم نموده و عوامل موثر بر هریک را مورد بررسی قرار می دهیم فشارهای فردی شامل نگرشها انگیزه ارزشهای فردی وشخصیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت فشارهای سازمانی مانند تقاضاهای شغلی، تقاضاهای نقش، تقاضاهای روابط متقابل شخصی ،ساختار سازمانی ،رهبری سازمانی، مراحل زندگی سازمانی همچنین فشارهای محیطی  مانند  شرایط اقتصادی تکنولوژی (فن آوری )رقبا ملاحظات سیاسی واجتماعی سازمانهای کارگری مورد  بررسی قرار خواهد گرفت .کارکنان امور مالیاتی اغلب با استرس های مختلف فردی ، سازمانی ومحیطی سرو کار دارند عدم تناسب بین نیروی کار و تعداد پرونده های واگذار شده به هر یک از حسابرسان ارشد مالیاتی، عدم قابلیت اصلاح اوراق صادره از سوی حسابرسان مربوطه و پاسخگویی به مراجع نظارتی درمورد هرگونه اشتباهات سهوی .اجبارپرداخت غرامت اشتباهات سهوی محاسباتی توسط کارشناسان ارشد حسابداری  ، زمانبندی قانونی در صدور اوراق مالیاتی و پیگیری مراجع نظارتی مانند دادستانی مالیاتی ،دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور در مورد عدم صدور برگ مربوطه در موعد مقرر قانونی. برخورد مناسب با مودیان مالیاتی به دلیل نوع شغل کارکنان صف سازمان در وصول مطالبات دولت و… مواردی هستند که کارمندان مالیاتی همواره با آن دست به گریبان بوده اند و هیچ مرجعی ضمانت اشتباهات آنان را بر عهده نخواهند گرفت .دراین پایان نامه محقق به دنبال این سوال است که آیا عوامل محیطی ،سازمانی و فردی بر ایجاد استرس در بین کارکنان اداه امور مالیاتی تاثیر دارد یا نه؟ در این تحقیق از روشهای آماری ،استنباطی و محاسباتی یافته های آزمون مورد پژوهش قرار خواهد گرفت . برای تعیین پایایی از شاخص های مختلفی استفاده می شود .که محاسبه ضریب آلفای کرونباخ یکی از آنهاست. بنابراین برای برآورد پایایی پرسشنامه هایی که پاسخ چند گزینه ای دارند، استفاده از فرمول ضریب آلفای کرونباخ استفاده می شود .برآورد پایایی پرسشنامه از طریق نرم افزار spss انجام می شود

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

بروز استرس در محيط كار ريشه در عوامل بسيار متفاوتي دارد. تعدادي از اين عوامل مستقيما بستگي به شغل و سازمان، تعارض و ابهام درنقش، مسئوليت براي ديگران، كار زياد و يا كار كم و بالاخره فقدان حمايت اجتماعي و… دارند. همچنين فشار عصبي مي تواند ريشه در موقعيت هاي خارج از محيط كار از جمله مسايل روزانه زندگي كه استرس زا هستند از قبيل ازدواج، طلاق، مرگ دوستان يا نزديكان، قرض و… داشته باشد. فشار عصبي همچنين مي تواند از اتفاقات زندگي شخصي  ريشه بگيرد .

فشار عصبي بر سلامت فرد تاثير عميق منفي مي گذارد و به نحوي كه باعث افزايش درجه فشار خون، ناراحتي قلبي عروق و… مي گردد. از طرفي بسيار ي از مردم درمقابل فشارهاي عصبي مقاوم هستند و بسياري غير مقاوم و شكننده. فشار عصبي اگر از حد معمول بيشتر باشد و فرد تحمل آن را نداشته باشد به مرحله فرسودگي مي رسد كه مرحله اي بسيار خطرناك است و داراي عواقب و خيمي مي تواند باشد.افراد درمقابل استرس داراي تفاوت هايي  هستند كه به نوع شخصيت آنها بستگي دارد. افراد خوش بين، درمقابل فشار عصبي( استرس)‌ مقاومت بيشتري دارند تا افراد بدبين همچنين افراد جسور و با جرات به سادگي با استرس كنار مي آيند و فشار عصبي نمي تواند آنها را مورد حمله قرار دهد.

1-4- اهداف تحقیق

 

 

اهداف تحقیق عبارتند از :

  • شناسایی تاثیرعوامل محیطی موثر بر ایجاد استرس در میان کارکنان اداره امور مالیاتی
  • شناسایی تاثیرعوامل سازمانی موثر بر ایجاد استرس در میان کارکنان اداره امور مالیاتی
  • شناسایی تاثیرعوامل فردی موثر بر ایجاد استرس در میان کارکنان اداره امور مالیاتی

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

‍1-1 مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6- قلمرو تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- چارچوب نظری ومدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………. 7

1-8- واژه‌ها و اصطلاحات کلیدی:……………………………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم:ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-1-تعاریف استرس……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-3- دلایل استرس کاری………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-4-اثرات استرس در محیط کار………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-5- فشار های عصبی و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………. 15

2-6 -فشار زا های محیطی………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-6-1- فشار زا های سازمانی………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-6-2- فشار زا های اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-6-3- فشار زا های فردی……………………………………………………………………………………………………………….. 21-19

2-6-4- نتایج فشار های عصبی………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-7- تعدیل کننده های استرس…………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-8-ارزشیابی شناختی استرس زا ها………………………………………………………………………………………………………… 23

2-8-1-مدیریت فشار عصبی…………………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-8-2 -اقدامات مقطعی در مقابله با فشار عصبی………………………………………………………………………………….. 25

2-8-3-فرد سالم و فشار عصبی……………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-8-4-بکارگیری تکنیک های مختلف برای تقلیل فشار عصبی…………………………………………………………… 27

2- 11- فرسودگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-12-عوامل شغلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-12-1-  نوبت کاری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

2-12-2 زیادی حجم کار…………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-12-3-  کمی حجم کار………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-12-4-خطر جسمی………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-12-5- نقش سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-12-6- پیشرفت شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………… 33

2-12-7- رابطه با سایر کارکنان…………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-12-8- ساختار و جو سازمانی………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-14- جنسیت و استرس شغلی……………………………………………………………………………………………………………….. 34

2-19-  عوامل ایجاد کننده استرس……………………………………………………………………………………………………………. 36

2-19-1- عوامل ایجاد کننده استرس فردی……………………………………………………………………………………………… 36

2-19-2 -عوامل ایجاد کننده استرس گروهی…………………………………………………………………………………………… 37

2-19-3-علائم و نشانه‌های استرس………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-19-3-1- علائم فیزیولوژیک استرس…………………………………………………………………………………………………… 39

2-19-3-2- علائم روانی استرس……………………………………………………………………………………………………………… 39

2-19-3-1-علائم رفتاری استرس…………………………………………………………………………………………………………….. 39

2-20-استرس در سازمان……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

2-20-1-عوامل ایجاد کننده استرس درون سازمانی………………………………………………………………………………… 40

2-20-2 -خط مشی‌های سازمانی……………………………………………………………………………………………………………… 40

2-20-3-ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………… 40

2-20-4-شرایط فیزیکی سازمان……………………………………………………………………………………………………………….. 40

2-20-5- فرایندهای سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-28-عوامل مؤثر بر استرس شغلی:…………………………………………………………………………………………………………. 42

2-30- نشانه‌های استرس شغلی:……………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-30-1- نشانه‌های روانی:………………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-30-2 نشانه‌های جسمی:………………………………………………………………………………………………………………………… 46

2-30-3- نشانه‌های رفتاری:………………………………………………………………………………………………………………………. 47

2-31-عوامل استرس شغلی در محیط کار:……………………………………………………………………………………………….. 47

2-32-عوامل استرس‌زای وابسته به محیط کار………………………………………………………………………………………….. 47

2-33-  ویژگی‌های شغل……………………………………………………………………………………………………………………………. 49

2-34- منابع استرس:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

2-35- وقایع مهم زندگی…………………………………………………………………………………………………………………………… 54

2-35-1- شرایط مزمن:………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

2-35-2- گرفتاری‌ها و کشمکش‌های روزانه (تعارض)…………………………………………………………………………. 54

2-35-3- ناکامی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-36-  شیوه‌های مقابله:……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

2-37-  ابعاد شخصیتی مختلف در برابر استرس:……………………………………………………………………………………. 58

2-38-سازمان امورمالیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 59

فصل سوم:روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 63-62

3-3 -جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

3-4-روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………. 65

3-5-ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-6-نحوه سنجش فرضیه های تحقیق در پرسشنامه……………………………………………………………………………….. 68

3-7-  روایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 69

3-8- پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………… 69

3-9-روش تجزیه وتحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………. 71

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………… Error! Bookmark not defined.

4-1- توصيف مشخصات فردی پاسخگويان……………………………………………………………………………………………. 72

4-1-1-جنسیت پاسخگویان:……………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-1-2- وضعیت شغلی پاسخگویان:…………………………………… Error! Bookmark not defined.

4-1-3- تحصیلات پاسخگویان:…………………………………………… Error! Bookmark not defined.

4-1-4- وضعیت تاهل پاسخگویان:…………………………………….. Error! Bookmark not defined.

4-1-5- سن پاسخگویان:……………………………………………………… Error! Bookmark not defined.

4-2-  توصيف يافته‌ها…………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.

4-2-1-اثر ویژگی‌های نقش کارکنان امور مالیاتی بر استرس شغلی کارکنان Error! Bookmark not defined.

4-2-2-اثر ساختار سازمانی بر استرس شغلی کارکنان………. Error! Bookmark not defined.

4-2-3-اثر منابع محیطی بر استرس شغلی کارکنان……………. Error! Bookmark not defined.

4-3- بررسی فرضيات…………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.

4-3-1- فرضیه‌ اول: «ویژگی‌های نقش کارکنان امور مالیاتی بر استرس شغلی کارکنان اثرگذار است» Error! Bookmark not defined.

4-3-2- فرضیه‌  دوم: «ساختار سازمانی بر استرس شغلی کارکنان اثرگذار است» Error! Bookmark not defined.

4-3-3- فرضیه‌  سوم: «منابع محیطی بر استرس شغلی کارکنان اثرگذار است» Error! Bookmark not defined.

4-4 -نتایج آزمون سه فرضیه اصلی…………………………………….. Error! Bookmark not defined.

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………….. 72

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

5-2- نتایج…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

5-3- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

5-4- محدودیت‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 77

5-5 توصیه به سایر محققان درآینده………………………………………………………………………………………………………….. 77

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ضمايم

 

فرمت ورد 101 صفحه

133,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.