#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه مقايسه گلستان سعدي با بهارستان جامی

 • مقدمه

  در گذر زمان ، همه چیز آبستن دگرگونی و تحول است . و سلسله های تاریخی ، یکی پس از دیگری می روند و جای خود را به سلسله های ديگر می دهند . تنها ، آثار بزرگان هر کشور می باشد که خود را از گزند داس دروگر مرگ و نیستی ، و تغییر و تحول در گذر زمان حفظ می کنند  و به موجودیت و حیات خویش ادامه می دهند .

  هنگامی که ، متن زیبای گلستان سعدی ،رحمه الله علیه ، را می خوانیم گوش ما ، زیبایی                  دل انگیز نثر ، و عطر آن را با مشام دل ، احساس می کند . و مانند پرنده سبک بار ، می خواهد به ملکوت عروج پیدا کند .

  « با مدادان که خاطر باز آمدن ، بر رأی نشستن غالب آمد . دیدمش دامنی گل و ریحان و سنبل و ضَیَمران فراهم آورده و آهنگ رجوع کرده . گفتم : گل بستان را چنان که دانی بقائی ؛ و عهد گلستان را وفائی نباشد و حکیمان گفته اند : هرچه نپاید ؛ دلبستگی را نشاید . گفتا : طریق چیست ؟ گفتم : برای نزهت ناظران و فُسحت حاضران کتاب گلستانی توانم تصنیف کردن که باد خزان را بر ورق او دست تطاول نباشد . و گردش زمان ، عیش ربیع آن را به طیش خریف مبدل نکند .

  به چه کار آیدت زگل طبقی ؟                                از گلستان من ببر ورقی

  گل همین پنج روز و شش باشد                               وین گلستان همیشه خوش باشد »

  ( یوسفی ، 1384 ،ص54 )

  و یا حکمتی ، در بهارستان جامی می خوانیم التذاذ ادبی ، بسیاری از آن به ما دست می دهد . و اندیشه این بزرگان در ادب پارسی ، فرا راه ما می شود  و چراغی می شود تا ما را به سر منزل هدایت و خوشبختی برساند .

  « حکمت – هر نعمتی که به مرگ زوال بپذیرد ( آن را خردمند ) در حساب نعمت نگیرد . ( عمر اگرچه دراز بود ) چون مرگ روی نمود از آن درازی چه سود ؟ نوح هزار سال در جهان به سر برده است ، امروز پنج هزار سال است که مرده است . قدر ، نعمتی را بود که جاودانه باشد و از آفت زوال بر کرانه .

  قطعه :

  به نزد مرد دانا نعمت آنست                           کزو جانت بود جاوید و مسرور

  نه سیم و زر که چون گورت شود جای           بماند همچو سنگت بر سر گور »

  ( حاکمی ،1385،ص42 )

  بزرگترین گنجینه بشری ، در طول تاریخ هر کشور ( ادبیات ) آن کشور است که به صورت مکتوب  از گذشتگان ما ، به یادگار مانده است . انسانها ، یکی پس از دیگری می آیند و می روند .

  ولی ادبیات ، پا برجاست و به حیات خود ادامه می دهد . و هر گاه که روی به پستی و نزول می گذارد  روح تازه ای در آن دمیده می شود و تنه تنومند آن را از گزند حفظ می کند . به راستی راز جاودانه بودن ادبیات در چیست ؟ راز جاودانگی آن را باید در زبان آن ملت جستجو کرد . در طول حیات ادبی ، همگام و همصدا پیش می رود . مانند موجی خروشان است که در برابر طوفان های زمانه ، می ایستد و خم نمی شود . و در برابر حوادث روزگار ، سر تسلیم فرود نمی آورد و ادبیات را به سر منزل غایی ، که همان رسیدن به تعالی و شکوفایی است رهنمون می سازد .

  هنگامی که به ادبیات ایران ، این مرز و بوم کهن نیاکانمان ، نگاه می اندازیم به خود می بالیم ، که      در سرزمین فرهنگ و هنر زاده شده ایم .و در این سرزمین مقدس ، روح خود را تسلیم یگانه هستی   می کنیم .

  با بررسی انواع نثر ، در این بخش متوجه می شویم که : در بستر حوادث تاریخی ، و تغییر در بافت اجتماعی و سیاسی ، در هر برهه ای از زمان ، نثر فارسی راه تکامل و پیشرفت را سپری کرده است . و هر گاه حادثه ای رخ داده است ، درخت تنومند زبان فارسی ، قد خم نکرده است ؛ و در برابر طوفان حوادث ایستادگی کرده است . تا ما هم اکنون ، از ثمره آن سود ببریم .

  به همین دلیل در این بخش تکامل نثر فارسی را از ( قرن چهارم تا  قرن نهم هـ . ق ) مورد            بررسی قرار می دهیم ، تا در ادامه مباحث متوجه شویم که سعدی ، شیرین سخن ، چه کمک شایانی به نثر پارسی کرده است . و در ادامه کار ، جامی ، نویسنده توانا و ماهر ، با روی آوردن به نثر        ساده ، چه کمک قابل توجهی به نویسندگان بعد از خود انجام داده است . تا در بخش های بعدی  راحت تر بتوانیم کتاب گلستان سعدی و بهارستان جامی را ، با دید علمی و مستند ، مورد نقد و بررسی قرار دهیم

 • چکیده رساله ……………………………………………………………………………………………………. 9
 • پیشگفتار ………………………………………………………………………………………………………… 10

بخش اول :      انواع نثر در بستر تاریخ ادبیات ( قرن چهارم تا قرن نهم هـ .ق ) ….. 13-26

 • مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 13-14
 • فصل اول                     1- چگونگی شکل گیری نثر مرسل اول ………………………………. 15

2- چگونگی شکل گیری نثر مرسل دوم ………………………………. 15

3- ویژگیهای نثر مرسل اول و دوم ……………………………………….. 16

 

 • فصل دوم                  1- چگونگی شکل گیری نثر فنی در بستر تاریخ ادبیات …………… 17
1 موزون مرسل

2- موزون فنی

 

2- تقسیم بندی نثر موزون به دو دسته

 

3- ویژگی های نثر موزون مرسل  …………………………………………. 18

4- ویژگی های نثر موزون فنی ……………………………………….. 18-19

5- دیدگاه نثر نویسان درباره نثر موزون فنی ………………………. 19-20

 

 

 • فصل سوم              1- نثر فارسی قرن هفتم و هشتم در بستر تاریخ ادبیات………….. 21-22

2- جایگاه نثر فارسی در قرن هفتم و هشتم ……………………………….23

3- امتزاج نثر موزون مرسل و فنی در قرن هفتم در گلستان سعدی .. 24

1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..30

2- فصل اول           1- بحث لغوی مقامه  …………………………………………………………………………. 31

2- مقامات در معنی اصطلاحی  …………………………………………………………… 32

3- ویژگی های مقامه ……………………………………………………………………33-34

 

3- فصل دوم           1- گلستان و مقامات  …………………………………………………………………….35-37

2- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  ………………………………………………38-40

3- وجوه اشتراک گلستان با مقامات  « جدال سعدی با مدعی » و « مقدمه کتاب »

4- وجوه اختلاف گلستان و مقامات   ……………………………………………..41-42

 

4- فصل سوم          1- مقامات حمیدی  ………………………………………………………………………43-44

2- ارزش مقامات حمیدی در نثر فارسی   …………………………………………44-45

3- مقایسه گلستان سعدی و  مقامات حمیدی  ……………………………………46-49

 

بخش سوم :            مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان  ………………….. 53-70

 

 

2- فصل اول             1-  ویژگی های سبکی گلستان سعدی   …………………………………………..53-57

2- ویژگی های سبکی بهارستان جامی   …………………………………………..58-60

 

3- فصل دوم             مقایسه ویژگی های سبکی گلستان و بهارستان

بخش چهارم :                     مقایسه حکایت های گلستان و بهارستان ………… 73-103

1- مقدمه    ………………………………………………………………………………………………………………73

2- بررسی بابهای گلستان و بهارستان از لحاظ وجوه اشتراک و افتراق   …………………………..73-74

3- تشابه موضوع و مفهوم در حکایت اسکندر مقدونی   ……………………………………………..74-75

4- تقسیم بندی حکایات گلستان و بهارستان               1- در سیرت پادشاهان …………………….. 76-84

به شش دسته اصلی از جهت اشتراک و افتراق              2- عشق و جوانی  …………………………..85-91

موضوع ،  شیوه سبک و بلاغت                                3- در آداب صحبت …………………………92-95

4- سلامت و سلامتی   …………………………96-98

5- بخشش و بخشندگی  …………………….99-101

6- قناعت  ……………………………………..102-103

بخش پنجم :        بررسی آیات ، حدیث و اشعار در گلستان و بهارستان ……….. 107-134

1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 107

 

2- بررسی آیات قرآنی در گلستان                    1- تاکید مطلب   ………………………………….108-114

2- بار معنایی  ……………………………………………..11

3- بررسی آیات قرآنی در بهارستان                  3- تاکید مطلب  …………………………………..116-117

4- بار معنایی  ……………………………………………..118

4- بررسی احادیث گلستان                               1- تاکید مطلب   ………………………………….119-120

2- بار معنایی  ـــــ

5- بررسی احادیث بهارستان                           3- تاکید مطلب  ……………………………………………121

4- بار معنایی  ـــــ

6- بررسی اشعار عربی گلستان                       1- تاکید مطلب  ……………………………………..122-129

2- بار معنایی  ـــــ

3- اشاره به آیه و حدیث ………………………….. 130-131

 

7- بررسی اشعار عربی بهارستان                    1- تاکید مطلب  …………………………………….. 132-134

2- بار معنایی  ــــــ

3- اشاره به آیه و حدیث  ـــــ

8- نتيجه گيري كلي از پايان نامه

 

فرمت ورد تعداد صفحات 137

100,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
 • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.