#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه ترکیب سازی در 200 غزل اول دیوان صائب تبریزی

– کلیات تحقیق

زبان در اصل نظامی ذهنی است که به صورت ابزاری آوایی ظاهر می شود، عمده ترین نقش آن ارتباط و انتقال معانی از یک فرد انسان به فرد یا افراد دیگر است افراد زبان با به کارگرفتن قاعده های زبان و تولید رشته های گوناگونی از واژه ها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. از همین رو به روشنی پیداست که زبان به میزان زیادی با زندگی انسان،یعنی با فعالیت های ذهنی و حرکتی او آمیخته است . بعلاوه زبان تقریبا از آغاز تا پایان زندگی با اوست هرچند انسان در شرایط گوناگون به آسانی زبان را بکار می گیرد، با این حال زبان نظام بسیار پیچیده ای می باشد و برای بررسی آن دقت و مشاهده بسیاری لازم است.

طبيعي و روشنست كه زبان با تمام ساختهاي وجوديش تغيير ميكند ليكن برخي از جنبه هاي آن آهسته تر و برخي ديگر با شتاب بيشتري دچار تحول ميشود . بخش گسترده اي از زبان، واژگان آنست كه تغييرات آن واضح تر و سريع تر است.

یکی از راه های شناخت این تغییرات، بررسی الگوهای ساخت واژه در دوره های متوالی تحول زبان فارسی و در نتیجه کشف روند تحول ساز در زبان فارسی است؛ از این طریق می توان شیوه های مولّد و فعّال را در حوزۀ واژگانی زبان فارسی را باز شناخت.

 

1- 2- بیان مسألة پژوهش

انسان موجودی اجتماعی است و به ارتباط با دیگران انسان ها نیازمند است. غالباً این ارتباط را از طریق زبان برقرار می کند. بخش گسترده ای از زبان واژگان آن است که با گذشت زمان دچار تحول می شود.

یکی از راههای شناخت این تغییرات، بررسی الگوهای ساخت واژه در دوره های متوالی تحول زبان فارسی است. از آنجا که زبان فارسی، زبان ترکیبی است؛ یعنی می توان از پیوستن واژه های زبان به یکدیگر یا افزودن پیشوندها و پسوندها به آن برای بیان مفاهیم تازه بهره گرفت؛ می توان با بررسی واژه های غیربسیط (مشتق، مرکب و مشتق- مرکب) در آثار گذشتگان الگوی ساخت واژه را از آنها استخراج کرد.

یکی از منابع مهم برای استخراج الگوهای ترکیبی دیوان شاعران زبان فارسی است.

میرزا محمدعلی صائب تبریزی بزرگترین غزلسرای قرن یازدهم هجری و یکی از نامدارترین شاعران سراسر تاریخ ادبیات فارسی در حدود 1000 هجری یا یکی دو سال بعد از آن در تبریز زاده شد. صائب شاعری عارف و ارادتمند مولوی و حافظ، گوینده ای است مضمون آفرین و نکته یاب و ژرف بین. توانایی او در ساختن ترکیبات و استعارات بدیع و زیبا اعجاب انگیز است. در سراسر دیوان او واژگان مشتق، مرکب و مشتق- مرکب برای بیان مفاهیم به کار رفته است.

 

1- 3- ضرورت و اهمیت پژوهش

تحقیقات درباره ی زبان فارسی از چند جنبه حائز اهمیت است نخست آنکه یکی از زبان های قدیمی و تاریخی به شمار می رود وروزگاری در منطقه وسیعی از ایران قدیم یعنی خراسان بزرگ-شامل آسیای مرکزی و قفقاز و همچنین مناطقی از شبه قاره و آسیای صغیر رواج داشته است دیگر آنکه آثار فراوانی از نظم و نثر به این زبان بوجود آمده اند که برخی از آنها شاهکارهای جهانی به شمار می آیند. بنابراین پرداختن به زبان فارسی ویادگیری دقیق آن روزنه ای را بر آموزنده می گشاید تا بدان وسیله به گنجینه ارزشمند آن دسترسی یابد.

اگرچه پژوهش های زیادی درباره زبان فارسی صورت گرفته است اما باز هم مواردی را می توان یافت که تحقیق درباره ی آن ها ضروری بنظر می رسد، از آن جمله بررسی ساختمان واژه و تعیین الگوی ساختواژه می باشد.

زبان فارسی مانند بسیاری از زبان های دنیا دوره های مختلفی داشته است و برای پرداخت و توصیف زبانی آن ادوار باید تمامی متون بازمانده بطور مجزا بررسی و تحلیل شوند.

 

1- 4- سوالات تحقيق

پرسش اصلی پژوهش: بررسی ترکیب سازی واژگانی و استخراج الگوی ساخت واژه در غزلیات صائب تبریزی

  1. صائب تبریزی تا چه میزان از الگوهای ساخت واژۀ معمول در زبان فارسی سود جسته است؟
  2. واژگان ترکیبی موجود درغزلیات صائب تبریزی مربوط کدام حوزه از ترکیب سازی های واژگانی است؟
  3. آیا صائب تبریزی در ترکیب سازی های واژگانی خود از ترکیباتی مختص به خودش استفاده نموده یا اینکه ترکیب سازی های واژگانی او تابع عصر و سبک شعریش بوده است؟

 

چکیده: 1

فصل اول:   کلیّات

1- 1- کلیات تحقیق.. 3

1- 2- بیان مسألة پژوهش… 3

1- 3- ضرورت و اهمیت پژوهش… 4

1- 4- سوالات تحقيق.. 4

1- 5 – اهداف تحقیق.. 5

1- 6- فرضیه های تحقيق.. 5

1- 7 – پیشینة تحقیق.. 5

1- 8 – روش تحقیق.. 7

1- 9- روش گردآوری اطلاعات.. 7

1- 10- شرح احوال و آثار صائب تبریزی.. 7

1- 11-سبک هندی.. 9

فصل دوم:   مفاهیم نظری پژوهش

2 – 1- تاریخچه مطالعات ساختواژی.. 13

2 – 2 – مفاهیم نظری پژوهش… 14

2 – 2 – 1- ساختواژه 14

2 – 2 – 2 – واژه 15

2- 2- 2- 1. انواع واژه از نظر ساختمان. 16

الف) واژه ساده یا بسیط.. 16

ب. واژة غیر ساده 16

1- واژة مرکب.. 16

2 – واژه مشتق.. 16

3 – واژه مشتق – مرکب.. 17

2 – 2 – 3 – تکواژ 17

2 – 2 – 3 – 1- تکواژ آزاد. 17

الف. تکواژهای قاموسی یا واژگانی یا مادی.. 17

ب. تکواژهای دستوری.. 18

2 – 2 – 3 – 2 – تکواژ های وابسته یا مقید. 18

الف) تکواژهای تصریفی.. 18

ب) تکواژهای اشتقاقی.. 18

د – وندها 19

2 – 2 – 3 – 3 – ریشه، ستاک، پایه. 19

الف) ریشه. 19

ب) ستاک… 19

ج) پایه. 19

2 – 2 – 4 – شاخه های ساختواژه 19

2 – 2 – 4 – 1- ساختواژه تصریفی.. 20

2 – 2 – 4 – 2 – ساختواژه اشتقاقی.. 20

2 – 2 – 4 – 2 – 1- ترکیب.. 20

2 – 2 – 4 – 2 – 2 – اشتقاق.. 21

فصل سوم:   وندها

3 – 1- مقدمه. 23

3 – 2 – پیشوند. 23

3 – 2 – 1- پیشوندهای غیر فعلی.. 23

3 – 2 – 1- 1- پیشوند «اِم – » / em – / 23

3 – 2 – 1- 2 – پیشوند «ﺑ – » / be – / 23

3 – 2 – 1- 3 – پیشوند «باز – » / bâz – / 24

3 – 2 – 1- 4 – پیشوند «بر – » / bar – / 24

3 – 2 – 1- 5 – پیشوند «بول -/ابوال – » / abol/- bol – / 25

3 – 2 – 1- 6 – پیشوند «بی – » / bi – / 25

3 – 2 – 1- 7 – پیشوند «در – » / dar – / 30

3 – 2 – 1- 8 – پیشوند «دُش – » / doš – / 31

3 – 2 – 1- 9 – پیشوند «نا – » / nâ – / 31

3 – 2 – 1- 10- پیشوند «وا – » / vâ – / 35

3 – 2 – 1- 11 – پیشوند «هم – » / ham – / 35

3 – 2 – 1- 12 – شبه وند «خر – » / xar – / 37

3 – 2 – 2 – پیشوندهای فعلی.. 38

3 – 2 – 2 – 1 – پیشوند «باز – » / bâz – / 38

3 – 2 – 2 – 2- پیشوند «بر – » / bar – / 39

3 – 2 – 2 – 3- پیشوند «در – » / dar – / 40

3 – 2 – 2 – 4- پیشوند «فرو – » / foru – / 41

3 – 2 – 2 – 5 – پیشوند «وا – » / vâ – / 41

3 – 3 – پسوند. 42

3 – 3 – 1- پسوند « – ا» / – â / 42

3 – 3 – 2 – پسوند « – ار» / – âr / 43

3 – 3 – 3 – پسوند « – آسا» / – âsâ / 44

3 – 3 – 4 – پسوند « – اک» / -âk / 45

3_3 _  5_ پسوند  «_ ان »    /- ân /………………………………………………………………………………………………………… 45

3 – 3 – 6- پسوند « – انه» / – âne / 47

3 – 3 – 7- پسوند « – انی» / – âni / 48

3 – 3 – 8 – پسوند « – بار» / – bâr / 49

3 – 3 – 9- پسوند « – بان» / – ban / 49

3 – 3 – 10- پسوند « – چه» / – če / 50

3 – 3 – 11 – پسوند « – دان» / – dân / 50

3 – 3 – 12 – پسوند « – دیس» / – dis / 51

3 – 3 – 13- پسوند « – زار» / – zâr / 51

3 – 3 – 14 – پسوند « – سار» / – sâr / 52

3 – 3 – 15 – پسوند « – سان» / – sân / 53

3 – 3 –  16- پسوند « – ستان» / – estân / 53

3 – 3 – 17 – پسوند « – ش» / –  eš / 54

3 – 3 – 18 – پسوند « – شن» / -šan / 56

3 – 3 – 19 – پسوند « – فام» / – fām / 56

3 – 3 – 20 – پسوند « – ک» / – ak / 56

3 – 3 – 21 – پسوند « – کار» / – kâr / 56

3 – 3 – 22 – پسوند « – کده» / kade / 57

3 – 3 – 23 – پسوند « – گار» / gâr / 58

3 – 3 – 24 – پسوند « – گان» / gân / 58

3 – 3 – 25 – پسوند « – گانی» / gâni / 59

3 – 3 – 26- پسوند « – گاه» / gâh / 59

3 – 3 – 27 – پسوند « – گر» / gar – / 60

3 – 3 -28 – پسوند « – گون» / – gun / 62

3 – 3 – 29 – پسوند « – گین» / – gin / 63

3 – 3 – 30- پسوند « – مان» / – mân / 63

3 – 3 – 31- پسوند « – مند» / – mand / 63

3 – 3 – 32- پسوند « – ن» / – an / 64

3 – 3 – 33- پسوند « – نا» / – nâ / 65

3 – 3 – 34- پسوند « – ناک» / – nâk / 66

3 – 3 – 35- پسوند « – نده» / – ande / 66

3 – 3 – 36 – پسوند « -ُ و» / – u / 67

3 – 3 – 38- پسوند « – وار» / – vâr / 67

3 – 3 – 37- پسوند « – واره» / – vâre / 69

3 – 3 – 38- پسوند « – ور» / – ur / 69

3 – 3 – 40 – پسوند « – وَر» / – var / 69

3 – 3 – 41 – پسوند « – وان» / – van / 70

3 – 3 – 42- پسوند « – وَش» / – vaš / 71

3 – 3 – 43 – پسوند « – ون» / – un / 71

3 – 3 – 44 – پسوند « – وند» / – vand / 71

3 – 3 – 45 – پسوند « – ه» / – e / 72

3 – 3 – 46 – پسوند « – ی» / – i / 78

3 – 3 – 47 – پسوند « – یّت» / – iyyat / 91

3 – 3 – 48- پسوند « – ین» / – in / 91

3 – 3 – 49 – پسوند « – ینه» / – ine / 93

3 – 3 – 50 – پسوند « – یار» / – yâr / 94

3 – 4 – مشتق- مرکب.. 98

فصل چهارم:   کلمات مرکب

4 – 1 – کلمات مرکب.. 116

4 – 1 – ترکیبات پیوندی.. 156

4 – 2 – 1- تکرار 156

فصل پنجم:   گروه ها

5 – 1- گروه های غیر فعلی.. 190

5 – 2 – گروه های فعلی.. 191

نتیجه گیری.. 202

منابع و مأخذ.

فرمت  ورد تعداد صفحات 205

199,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.