#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه بررسی 5عنصر در اشعار گیلانی

سرسخن

نقد شعر به عنوان یک شاخه از علوم، از ابتدا تا به امروز از جهت کمّی و کیفی همواره رو به رشد و گسترش بوده است. یک تعریف خوب از شعر چنین است: «شعر گره خوردگی عاطفه و تخیّل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است» (شفیعی­کدکنی،86:1380). بر این اساس، تاکنون چند تحقیق در مورد شعر چند شاعر انجام شده است از جمله دو کتاب از تقی پورنامداریان با عناوین سفر در مه (1374) در مورد شعر شاملو و خانه­ام ابری ست (1377) در مورد شعر نیما و … .

در رسالۀ حاضر بر اساس تعریف فوق از شعر، به بررسی عناصر پنجگانۀ عاطفه، تخیّل، زبان، آهنگ و موسیقی و شکل پرداخته­ایم. ضمن این که کتاب سفر در مه (1374) پورنامداریان را به عنوان نمونه پیش چشم داشته­ایم.

مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی) در بین شعرای معاصر از شعرایی است که برخی از شعرهای او هیچگاه فراموش نمی­شود. با وجود این، تا امروز در باب او تنها یک اثر مستقل، یعنی کتاب با ترانه باران از کامیار عابدی نوشته شده است که بخش اعظم آن به زندگی میرفخرایی اختصاص یافته و تنها در بخش کوچکی از آن به بررسی شعر او پرداخته شده است. با توجه به جایگاه این شاعر در شعر معاصر و کمبود منابع در مورد شعر او، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می­رسید.

در جستجوی پنج عنصر فوق به بررسی دقیق اشعار گلچین گیلانی پرداخته­ایم، و متناسب با هر بحث تمام شواهد مرتبط با آن بحث را استخراج نموده و به دسته­بندی، تجزیه و تحلیل آنها پرداخته­ایم؛ با این کار در هر مبحث به نتایجی کمی و کیفی رسیده­ایم و در حقیقت شعر او را از این دیدگاه نقد کرده­ایم.

 

کلیات

بیان مسأله

نقد شعر به عنوان یک شاخۀ علمی، از ابتدا تا به امروز از جهت کمّی و کیفی همواره رو به رشد و گسترش بوده است.

«شعر گره­خوردگی عاطفه و تخیّل است که در زبانی آهنگین شکل گرفته است» (شفیعی­کدکنی، 1380: 86). سؤال اصلی تحقیق حاضر این است که پنج عنصری که در تعریف فوق از شعر به چشم می­خورد، در شعر گلچین گیلانی چگونه است؟ علاوه بر آن سؤال­هایی مانند این که کدام عنصر در نظر او و در شعر او برجستگی بیشتری نسبت به بقیه دارد؟ و او به کدام عنصر کمتر توجه داشته؟ و … نیز به عنوان سؤال­های فرعی مدّ نظر بوده است. در این جستار به دنبال یافتن پاسخ سؤال­های فوق، عناصر پنجگانۀ عاطفه، تخیّل، زبان، آهنگ (موسیقی) و شکل در اشعار گلچین گیلانی پرداخته­ایم. برای این که کار تحقیق در درون چارچوبی علمی و منظم پیش برود، کتاب سفر در مه (1374) پورنامداریان را به عنوان نمونه پیش چشم داشته­ایم.

 

اهمیت موضوع

مجدالدین میرفخرایی (گلچین گیلانی) از شعرای معاصر و تأثیرگذار در زمینة بسط و گسترش شعر جدید است و برخی شعرهای خاطره­انگیز او همچنان در یادها باقی است. با این حال با وجود جایگاه بالای او در شعر معاصر و سهمش در گسترش و پیشرفت آن، در مورد او و شعرش، تحقیق و تحلیل چندانی انجام نشده است؛ از این رو جای چنین تحقیقی خالی به نظر می­رسد. به یقین شعر گلچین با تکیه بر نظریۀ این تحقیق، مورد نگاه ریزبینانه و نقادانه قرار خواهد گرفت.

 

پیشینة تحقیق

با تکیه بر نظریه­ای که این تحقیق نیز بر آن استوار خواهد شد، چند تحقیق در مورد اشعار شعرای معاصر انجام شده است. مانند دو تحقیق از پورنامداریان یعنی سفر در مه (1374) در مورد شعر شاملو و خانه­ام ابری ست (1377) در باب شعر نیما یوشیج و…، امّا در مورد گلچین گیلانی به طور کلّی کارچندانی انجام نشده و تنها یک اثر مستقل، کتاب با ترانه باران از کامیار عابدی تا امروز در باب او نوشته شده است.

با توجه به جایگاه این شاعر در شعر معاصر و به خاطر کمبود منابع در این زمینه، ضرورت انجام چنین تحقیقی محسوس است.

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
سرسخن.………………………………………………………………………………………………………………..…2
کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3
اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
پیشینة تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
شیوة کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
نقد ادبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
شعر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
گلچین گیلانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
زندگینامه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
آثار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14
عاطفه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
تأثیرپذیری از اقلیم خویش………………………………………………………………………………………………………………… 18
عشق………………………………………………………………………………………………………….. 19
غم و اندوه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
     امید و نومیدی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
یادها وخاطره­ها………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
وطن………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30
تقدیر و سرنوشت……………………………………………………………………………………………………………………………… 31
جنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34
مرگ و زندگی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
راز هستی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
تخیّل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
تشخیص…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
تشبیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
استعاره و رمز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71
پارادوکس(متناقض نما)…………………………………………………………………………………………… 76
حسن تعلیل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77
عناصر سازندة خیال…………………………………………………………………………………………………………………………. 79
طبیعت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79
موجودات جاندار………………………………………………………………………………………………………………………….. 83
عنصر رنگ و حس­آمیزی………………………………………………………………………………………………………………. 84
اسطوره، افسانه، داستان پیامبران…………………………………………………………………………………………………… 87
محور عمودی خیا ل…………………………………………………………………………………………………………………………. 88
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93
زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
1-دایرۀ واژگان………………………………………………………………………………………………………………………………. 105
الف) لغات امروزی……………………………………………………………………………………………………………………… 105
ب) لغات قدیمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 109
2- ترکیبات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110
3- ویژگی­های فعل………………………………………………………………………………………………………………………… 114
الف) افعال جدید رایج در زبان فارسی امروز…………………………………………………………………………………. 114
ب) افعال قدیمی………………………………………………………………………………………………………………………. 116
1- ساده………………………………………………………………………………………………. 116
2- پیشوندی…………………………………………………………………………………………. 117
3- عبارتهای فعلی……………………………………………………………………………………. 118
4- افعال مرکب………………………………………………………………………………………. 119
باستا­ن­گرایی نحوی………………………………………………………………………………………………………………………… 120
باستان­گرایی واژگانی……………………………………………………………………………………………………………………… 124
پاره­های از جنبه­های بلاغی……………………………………………………………………………………………………………… 125
شناخت کلمه و واژه­گزینی………………………………………………………………………………………………………….. 125
الف) ایجاد فضای روحی مناسب با جو عاطفی شعر…………………………………………………. 126
ب) ایجاد تناسب صوتی و موسیقی شعر (قاعده افزایی)…………………………………………….. 128
* تکرار…………………………………………………………………………………………….. 129
*حذف……………………………………………………………………………………………. 130
*اسناد صفت مضاف الیه به مضاف در ترکیب اضافه…………………………………………….. 132
*صفات طولانی و پی در پی در ساختی اضافی:………………………………………………….. 132
ج) صنایع بدیعی…………………………………………………………………………………….. 133
*طباق……………………………………………………………………………………………. 133
*مراعات نظیر……………………………………………………………………………………… 134
هنجارگریزی نوشتاری……………………………………………………………………………………………………………………. 135
هنجارگریزی گویشی……………………………………………………………………………………………………………………… 137
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 138
آهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
الف) وزن………………………………………………………………………………………………………………………………………. 139
– شعرهاي با وزن نيمايي…………………………………………………………………………………………………………… 140
– شعرهاي با وزن عروضي………………………………………………………………………………………………………….. 141
ب) قافيه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 143
ج) رديف………………………………………………………………………………………………………………………………………. 150
د) تکرار………………………………………………………………………………………………………………………………………… 154
هـ) جناس…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 155
هماهنگي موسيقي و محتوا………………………………………………………………………………………………………………. 158
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 163
شکل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 164
قالب­های ابداعی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 178
□: علامت مربع (جدا کنندۀ بندها)…………………………………………………………………………………………….. 181
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..186
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………
فرمت ورد تعداد صفحات 190

 

199,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.