#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه بررسی و تحلیل دایره تلمیحات در برجسته ترین شاعران دفاع مقدّس


 • تعریف مسأله

ادبیّات دفاع مقدّس به دلیل بر آمدن از متن وحاشیة جنگ تحمیلی و تأثیر مضامین ومفاهیم والای منبعث از آن ،از تنوّع مضمونی و غنای واژگانی و معنایی ارزشمندی برخوردار گشته است. تحولّات سریع و همه جانبه ای که با گفتمان انقلاب و تغییر در جهان بینی ایرانی پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده بود، همه و همه موجبات تغییر در ذائقة زیباشناختی در میان غالب ایرانیان همگام و همسو با جریان انقلاب شده بود که بی شک جمعیتّی حدود 98%درصدی را با خود به همراه داشته است؛ امّا همزمانی جنگ تحمیلی با رویکرد ایدئولوژیکی و رنگ و بوی مذهبی و عقیدتی انقلاب اسلامی – نه تنها به تثبیت نگرش نو و جهان بینی ایرانی- اسلامی حاصل از انقلاب کمک کرد، بلکه خود جریانی قدرتمند و سازگار با زمینه های فکری، فرهنگی متن جامعة ایرانی به وجود آورد که به غنای مضمونی و محتوایی و دایره ی واژگانی و زبانی هنر و ادبیات انجامید.

از این رو جنگ تحمیلی با مایه های معرفتی که بیشتر متأثّر از بازخوانی عرفانی و غنای اندیشگانی موجود در نگرش تاریخی ایرانی-اسلامی و تطبیق با اوضاع روزگار بود از یک سو، تحول در نوع بینش زیبا شناسانه به انسان، خدا و هستی از دیگر سو، باید یکی از ماناترین دوره های تاریخی ایران معاصر به شمار آید. گرچه در این دوره گاه شاهد دو جریان نه چندان پرفروغی نیز هستیم و نباید از آنها غافل ماند: یکی جریان مخالف با انقلاب و جنگ تحمیلی که جنگ را غالباً خانمان سوز و مایه  پسروی و قهقرایی می داند و دیگر جریان سنتّی و ایستا که استمرار همان گفتمان قبل از انقلاب بوده است. در میان این جریانهای متناظر، ادبیات و دفاع مقدّس چنان پرفروغ و دامنه دار در ساحات وجودی جامعه ایرانی نفوذ کرده است که نمی توان از ایجاد سبکی منحصربفرد و خودسامان در عرصة هنر و ادبیات منظوم و منثور سخنی به میان نیاورد، سبکی که بیشتر در دل کلان گفتمان و سبک انقلاب جای داده می شود. با این همه آنچه از نشانه های این جریان نوظهور و البته گسترده و پرفروغ؛ یعنی سبک ادبیات دفاع مقدس، به شمارمی آید، گسترة واژگانی و تحوّلات مضمونی متشکل از آن است که بی گمان بررسی و تحلیل دایرة تلمیحات موجود در متون منظوم جنگ تحمیلی، واگویی و بازنمایی فضا(اتمسفر) جدید است که به تبعیّت از پدیده های اجتماعی آمیخته با افکار و مبانی ایدئولوژیکی حاصل از گفتمان انقلاب اسلامی ایران معاصر ایجاد گشته است.

تلمیحات ادبی گرچه غالباً در ردة صنایع معنوی در علم بدیع دسته بندی می شوند، حق این است که به سبب ماهیّت ساختاری؛ یعنی مایه گیری از تناسب و تداعی  معانی- که غالباً از رهگذر واژگانی در زنجیرة همنشینی  ایجاد می گردد- صنعتی دوسویه به شمار آید که از یک سو روی در زبان دارد و از سوی دیگر روی در معنا، از این رو می تواند نقشی مرکزی در نمایش کیفیّت تفکّر وتحّولات  ناشی از ظهور پدیده ای جدید در متن جامعه باشد و هم نمایان کنندة تغییر ذائقة زیبایی شناختی ایرانیان باشد. لذا به عنوان آینه ای از حسّ زیبایی شناختی، سامان ذهنی و خصایص جهان نگری جدید یا ویژگیهای گفتمان تازه قرار گیرد. روشن است با وجود این ضرورت، بازنگری و طبقه بندی مفاهیم در قالب فرهنگ واره ای تحلیلی از  تلمیحات دفاع مقدّس بیش از پیش آشکار گردد. برای این منظور با تکیه بر دفاتر شعری برجسته ترین شاعران دفاع مقدّس از جمله علی معلّم، احمد عزیزی، سیّد حسن حسینی، علی رضا قزوه، قیصر امین پور، ساعد باقری، فاطمه راکعی، حمید سبزواری، سلمان هراتی کوشش می شود ضمن طبقه بندی و تشریح شبکة تلمیحات در شعر دفاع مقدّس به تحلیل و نقد کیفیّت و کمیّت آنها پرداخته شود.

1-2- مسأله های تحقیق

1- عمده ترین دلایل تلمیح گرایی شاعران دفاع مقدّس کدامند؟

2- پربسامد ترین تلمیحات ادبیات منظوم دفاع مقدّس کدامند؟

3- چه تفاوتی بین دایره تلمیحات زنان شاعر با مردان شاعر در حوزه ی دفاع مقدّس وجود دارد؟

1-3- فرضیه‌های تحقیق

 1. شاعران دفاع مقدّس از یک سو به تأثّر از سنت شعری حاکم بر ادبیات فارسی، از تلمیح در مسیر تبیین طرز عقیده و تفکّر و پیوستگاری بین صورت و معنا استفاده کرده اند و از دیگر سو با تکیه بر خلاقیّت هنری و نوآوری در مضمون و زبان تلمیحات سیاسی – اجتماعی معاصر به بازنمایی بینش جهان نگرانه ناشی از جنگ عقیدتی و ایدئولوژیکی خود پرداخته اند.
 2. در قاموس شعری دفاع مقدّس، با توجّه به تحولّات مضمونی و محتوایی و رویکرد عقیدتی حاصل از انقلاب اسلامی و غلبه نگرش ایدئولوژیکی مردم ایران در مبارزه با دشمن، در مرتبه اوّل تلمیحات دینی و مذهبی در کنار تلمیحات سیاسی و اجتماعی معاصر که گاه به شکلی هنرمندانه تلقین شده اند، و در مرتبه دوم به دلیل برجستگی جلوه های حماسی تلمیحات ملّی و اسطوره ای از فراوانی بیشتر برخوردار است.
 3. دایره تلمیحات شاعران زن دفاع مقدّس به سبب عاطفه زدگی وغلبة احساسات زنانه، بسیار کمتر از دایرة تلمیحات و حتی تنوّع آنها در شاعران مرد دفاع مقدّس است. بویژه به دلیل حضور مستمر و مستقیم برخی از شاعران مرد دفاع مقدّس حوزة تلمیحات شخصی مبتنی بر تجربه های مستقیم آنها بیشتر از شاعران زن است. همچنان که دایرة تلمیحات سیاسی- اجتماعی شاعران مرد بیشتر از شاعران زن به نظر می رسد.

 

1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

با وجود تحقیقات دامنه داری که اخیراً با ایجاد رشته دفاع مقدّس در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی در باب ادبیات دفاع مقدّس صورت گرفته است  و با وجود کتابهایی ارزشمند که در این حیطه نگاشته شده مثل فرهنگ جبهه مهدی فهیمی، تاکنون دربارة دایرة تلمیحات شعر دفاع مقدّس بی شک زمینه های مقایسه ای تا ادبیات غیر دفاع مقدّس را نیز مهیّا می سازد و به جهان بینی حاکم بر شاعران دفاع مقدّس به عنوان خصیصه مختص خود اشاره می کند، هنوز تحقیقی مستقل و جامع در این باره انجام نشده است. این پژوهش می تواند با پرکردن این خلأ تحقیقاتی برای فهم اشعار شاعران دفاع مقدّس به کمک دانشجویان و محقّقان بیاید، ضمن اینکه می تواند به دسته بندی و عرضة منسجم مهمترین عنصر محتوایی و زبانی شاعران دفاع مقدّس؛ یعنی دایرة تلمیحات کمک کند.

1-5- اهداف تحقیق

1.نمایش نحوه بینش و نگرش ایدئولوژیک شاعران دفاع مقدّس؛

 1. آشنایی با دایره تلمیحات در حوزه دفاع مقدّس؛
 2. ایجاد روحیه ی بازنگری در دایره تلمیحات معاصر و کلاسیک؛
 3. بررسی چگونگی تناسب صورت و معنا در لوای تلمیحات شعر معاصر؛
 4. بررسی مشخصه های شاخص بین شاعران شعر دفاع مقدّس در مقایسه با شاعران غیر دفاع مقدّس.

1-6- روش انجام پژوهش

این تحقیق به شیوة توصیفی- تحلیلی تلاش می کند با کمک گرفتن از شیوه های نقد بلاغی، به بررسی، طبقه بندی، تحلیل دلایل، صور و کیفیّت دایرة تلمیحات شعر دفاع مقدّس بپردازد.

 

 

 

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

پیش گفتار ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اوّل: کلیّات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….2

1.تعریف مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………………..3

2.مسأله های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………4

 1. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….4
 2. سابقه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………..4

5.اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………5

6.روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….5

فصل دوم: تعاریف و کلّیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………6

2.1تلمیح ……………………………………………………………………………………………………………………………………..7

2.2 انواع تلمیح …………………………………………………………………………………………………………………………..10

2.3تلمیح عنصری بینامتنی …………………………………………………………………………………………………………….13

2.4کارکرد تلمیح …………………………………………………………………………………………………………………………….14

2.5سیر تلمیح در ادبیات کلاسیک فارسی ……………………………………………………………………………………….16

2.6تلمیح و زیبایی متنی ادبی …………………………………………………………………………………………………………..19

2.7تلمیح و تصویرگری ……………………………………………………………………………………………………………………21

2.8تلمیح و اسطوره ………………………………………………………………………………………………………………………22

2.9تشبیه تلمیحی …………………………………………………………………………………………………………………………24

2.10استعارة تلمیحی ………………………………………………………………………………………………………………………..24

2.11تلمیح تمثیلی- کنایه ای …………………………………………………………………………………………………………….25

2.12صور و اسباب تلمیح در شعر معاصر …………………………………………………………………………………………..26

2.12.1صور تلمیحات معاصر ……………………………………………………………………………………………………………26

2.12.2عناصر صرفی در سازة تلمیح …………………………………………………………………………………………………..29

2.12.3دخل و تصرف در تلمیحات ………………………………………………………………………………………………..30

2.12.4خصوصیات بارز تلمیحات شعر نو ………………………………………………………………………………………..31

2.13ادبیات پایداری یا مقاومت در جهان ……………………………………………………………………………………………31

2.13.1اقسام ادبیات مقاومت یا پایداری ……………………………………………………………………………………………..32

2.13.2ویژگیهای مشترک شعر مقاومت ایران و جهان ………………………………………………………………………….35

2.13.3تفاوت ادبیات دفاع مقدّس با ادبیات پایداری ملل دیگر ………………………………………………………………39

2.14ادبیات انقلاب اسلامی ………………………………………………………………………………………………………….40

2.15ادبیات و شعر دفاع ومقدّس …………………………………………………………………………………………………..42

2.15.1جریانهای شعری در دورة اوّل (هشت سال جنگ تحمیلی) …………………………………………………………44

2.15.2جریانهای شعری در دورة دوم (از صلح تا کنون) ……………………………………………………………………….46

2.16ویژگیهای شعر دفاع مقدّس ……………………………………………………………………………………………………….47

2.16.1خصایص عمومی شعر دفاع مقدّس ………………………………………………………………………………………….47

1.10نگاهی گذرا به قالبهای شعر دفاع مقدّس ……………………………………………………………………………………..49

2.16.2خصایص خاص شعر دفاع مقدّس ……………………………………………………………………………………………51

2.16.3مضامین و درون مایه های شعر دفاع مقدّس ………………………………………………………………………………53

فصل سوم: بررسی و تحلیل تلمیحات در اشعار شاعران برجستة حوزة دفاع مقدّس ………………………….56

3.1قیصر امین پور ……………………………………………………………………………………………………………………………57

3.1.5تلمیح و دایرة آن در اشعار قیصر امین پور …………………………………………………………………………………..60

3.2ساعد باقری ………………………………………………………………………………………………………………………………81

3..3تلمیحات و انواع آن در شعر ساعد باقری ……………………………………………………………………………………..82

3.3سیّد حسن حسینی ……………………………………………………………………………………………………………………..92

مهمترین ویژگیهای شعری سیّد حسن حسینی …………………………………………………………………………………….93

3.3.4تلمیحات و انواع آن در اشعار سیّد حسن حسینی ………………………………………………………………………..95

3.4فاطمه راکعی ……………………………………………………………………………………………………………………………107

تلمیحات و انواع آن در اشعار فاطمه راکعی ………………………………………………………………………………………108

3حمید سبزواری …………………………………………………………………………………………………………………………..118

ویژگیهای شعری حمید سبزواری ……………………………………………………………………………………………………119

تلمیحات و انواع آن در اشعار حمید سبزواری …………………………………………………………………………………..120

3.6.4احمد عزیزی …………………………………………………………………………………………………………………………132

3.6.4.1ویژگیهای شعری احمد عزیزی ……………………………………………………………………………………………134

3.6.4تلمیحات و انواع آن در اشعار احمد عزیزی ………………………………………………………………………………135

3.7علیرضا قزوه …………………………………………………………………………………………………………………………….146

3.7.3ویژگیهای شعری علیرضا قزوه …………………………………………………………………………………………………147

3.7.4تلمیحات و انواع آن در اشعار علیرضا قزوه ……………………………………………………………………………….148

3.8محمّد علی معلّم دامغانی ……………………………………………………………………………………………………………157

3.8.3ویژگیهای شعری علی معلّم …………………………………………………………………………………………………..158

3.8.4تلمیحات و انواع آن در شعر علی معلّم ……………………………………………………………………………………159

3.9سلمان هراتی …………………………………………………………………………………………………………………………..169

3.9.3ویژگیهای شعری سلمان هراتی ……………………………………………………………………………………………….170

3.9.4تلمیحات و انواع آن در شعر سلمان هراتی ………………………………………………………………………………..171

فصل چهارم: نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………..183

فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………188

چکیدة انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………….فرمت ورد تعداد صفحات 211

 

199,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
 • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.