#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه بررسی تطبیقی زبان ومفاهیم مشترک درغزلیات شمس و حافظ

بيان مساله :

بررسی مفاهیم به کار رفته در آثار ادیبان و نویسندگان برای دریافت و درک اندیشه ها و افکار و روش ها و تصویرات ذهنی آن ها چه به لحاظ ادبی و زیبایی شناسی و چه به لحاظ معنایی و لغوی و محتوایی از دیرباز مد نظر نقادان و مخاطبان بوده است. همچنین مقایسه این موارد بین آثار ادیبان و نویسندگان و شعرای مختلف اعم از شعرای زبانها وملل مختلف؛ مثل فارسی و عربی یا فرهنگ های متفاوت و حتی بین دو شاعر یا اثر همزبان و با یک فرهنگ و قومیت و ملیت و یا آثاری از یک شاعر، ادیب و نویسنده، مثلا شاعران فارسی زبان یا عربی و اسلامی و یا فرهنگ های دیگر مثل ایران قدیم وهند، برای سنجش فضیلت و برتری هر یک بر دیگری و یا تاثر و تاثیر پذیری به لحاظ تقدم و تاخر این آثار و صاحبان آن ها به لحاظ حضور در عرصه تاریخ یا کشف جنبه های اشتراک و افتراق آنان از جمله مواردی  می باشد که همچنان در محافل ادبی با تئوری ها و روش ها و عناوین گوناگون؛ ادبیات مقایسه ای، ادبیات سنجشی و ادبیات تطبیقی رایج می باشد.درمشرق زمین در تاریخ ادبیات عرب آمده است که اعراب جاهلی هر ساله در جایی به نام “عکاظ”  گرد هم آمده و تازه های ادبی یا سروده های جدید شان را عرضه و به نقد و نظر می گذاشتند و برترین ها را انتخاب می كردند

ادبیات تطبیقی نوعی پژوهش بین رشته ای است که به مطالعه رابطه ادبیات ملت های مختلف با هم و بررسی رابطه ادبیات با هنر و علوم دیگرمی پردازد.

اادبیات تطبیقی هنر ارزشمندی است که به بحث در باب تشابهات، تاثیرات و قرابت آثار ادبی با هم یا با گونه های مختلف دانش انسانی در زمان و مکان های مختلف می پردازد. البته به شرطی که به زبان ها یا فرهنگ مختلف یا حتی یک فرهنگ منسوب باشند.این نوع پژوهش ادبی، براي وصف فهم و درک هر چه بهتر آثار ادبی است. درادب تطبیقی آنچه مورد نظر محقق و نقاد است، نقش اثر ادبی نیست، بلکه در کیفیت و تجلی و انعکاسی است که اثر ادبی قومی در ادبیات قوم دیگر پیدا می کند.

با وجود این که ادبیات تطبیقی پدیده ای بود تحت تاثیر مستقیم غرب و در قرن بیستم وارد ادبیات فارسی و عربی شد، اما می توان شکل ساده تر آن را در برخی از مقایسه ها و موازنات کلی صورت گرفته در ادبیات عربی و فارسی یافت. اولین نمونه های این گونه مقایسه های ساده را در دوران جاهلیت در جلسات داوری که بین شاعران در بازار “عکاظ ” صورت می گرفت، می توان یافت. ازجمله داوری زن امروءالقیس بین شعر شوهرش و شعر علقمة الفحل و مقایسه آن دو و دادن رای به نفع رقیب شوهرش به عنوان یکی از مشهورترین حوادثی است که کتاب های تاریخ ادبیات داستان آن را برای ما بازگو می کنند. هر چند نتیجه این داوری به طلاق داور انجامید.

با گسترش اسلام به سایر سرزمین ها و اختلاط فرهنگهای مختلف دامنه این مقایسه هم از یک زبان به دو و یا چند زبان گسترش پیدا کرد که نمونه این مقایسه ها را می توان درادبیات فارسی و عربی یافت.

این مقایسه فقط برای بیان زیبایی یک اثر یا سروده ونشان دادن برتری یکی بر دیگري نبوده بلکه یک بررسی و مقایسه محتوایی نیز بوده است.

اما امروزه این گونه از ادبیات و این روش ادبی را ادبیات تطبیقی ومقایسه ای می نامند که قاعده و قانون خاصی دارد هرچند که بعضی از محققان معتقدند که این روش ادبی هنوز درمسير تكاملي خود درحال طي طريق مي باشد و از روش های مختلف در کار خود استفاده می کند و به مکتب های گوناگون؛ فرانسوی، آمریکایی، روسی، و یا مقایسه ای و درک و دریافت تاریخی ، تاثیرگذاری و تاثرپذیری، تقسيم شده است. دراصول، مبانی ، کارکردها ، حوزه های مطالعاتی ، روش ها، رویکردهای آن میان پژوهشگران اتفاق نظر وجود ندارد.

بنابراین ادبيات تطبيقي درادامه راه ازمحدوديت اوليه خود فراتر رفته ومي توان مقایسه آثاردوشاعر وادیب همزبان یا ازیک ناحیه ویک کشور یا یک فرهنگ وملت را ازمقوله ادبیات تطبیقی محسوب کرد واین چیزی است که درادب فارسی  رایج است. یعنی هم مقایسه آثار دو شاعر و نویسنده فارسی زبان یا ایرانی تحت عنوان ادبیات تطبیقی و مقایسه ای وهم مقایسه دواثرغیرهمزبان با تفاوتهای فرهنگی ، ملي با زمینه های مختلف تاریخی را نیزدرمقوله ي  ادبیات تطبیقی گنجانيد که می توان آن را تطبیق بینامتنی محسوب كرد. ازجمله کسانی که آثارشان دربين محققين  بسیار مورد توجه بوده ، مولانا و حافظ مي باشند

اما درباره بررسی تطبیقی یا مقایسه ای آثار این دو شاعر و عارف ایرانی و فارسی زبان، یعنی مولانا وحافظ تا کنون تحقیقات زیادی انجام نگرفته است. بنابراین با توجه به عظمت موضوع، بررسی وعرضه نتایج آن به جامعه علم و ادب خالی از لطف نخواهد بود.

چکیده: 1

پیش گفتار:  3

1- فصل اول؛ کلیات تحقیق: 5

-1-1 بيان مساله : 6

-2-1اهمیت وضرورت تحقیق: 12

-3-1اهداف تحقيق : 13

-4-1روش تحقيق: 13

-5-1روش گرد آوري اطلاعات : 13

-6-1ابزار گرد آوري اطلاعات : 13

-2فصل دوم: نگاهی به زندگی ،آثار واندیشه ها مولانا وحافظ   14

-1-2بخش اول؛ زندگی مولانا: 15

-1-1-2ملاقات شمس و مولانا: 17

-2-1-2اشارت پیر عشق: 24

-3-1-2آثار مولانا: 25

-4-1-2کلام مولوی: 26

-5-1-2غزلیات شمس: 27

-6-1-2ویژگی های غزلیات شمس: 28

-2-2بخش دوم؛ شمس تبریزی: 30

-1-2-2-رسالت اجتماعی شمس: 31

-2-2-2آثار شمس: 31

-3-2-2سخنان شمس : 32

-4-2-2-ازدواج شمس: 33

-5-2-2مرگ شمس : 33

-3-2بخش سوم؛ خواجه حافظ : 36

-1-3-2زندگی خانوادگی: 37

-2-3-2سفرهای حافظ: 38

-3-3-2دین و مذهب حافظ: 39

-4-3-2حافظ و قرآن: 40

-5-3-2مشرب حافظ : 40

-6-3-2ممدوحین و معاصرین حافظ: 42

-7-3-2محیط اجتماعی دوره ی حافظ: 43

-8-3-2محتسب درشعرحافظ: 45

-9-3-2وفات حافظ: 45

-10-3-2آثارحافظ: 46

-11-3-2ویژگیهای شعر حافظ : 46

-12-3-2شرح حافظ: 51

-13-3-2تاویل پذیری شعر حافظ: 52

-14-3-2پیام حافظ:حافظ دو پیام دارد: رندی و عاشقی. 55

-15-3-2تاثیر حافظ بر شاعران بعد از خود: 56

-16-3-2حافظ و پیشینیان: 56

-4-2بخش چهارم؛ مولوی و حافظ: 59

-1-4-2اشتراکات مولانا و حافظ: 65

-5-2بخش پنجم؛ شمس، مولانا و حافظ: 69

-3فصل سوم؛ ادبیات تطبیقی: 72

-1-3ادبیات تطبیقی چیست: 73

-2-3مولفه های ادبیات تطبیقی: 75

-3-3مکاتب ادبیات تطبیقی: 77

-4-3مکتب فرانسه: 77

-5-3نقد مکتب فرانسه: 78

-6-3مکتب آمریکائی: 80

-7-3ادبیات تطبیقی در ایران: 83

-4فصل چهارم؛ یافته های تحقیق:  89

-1-4بخش اول: 90

4-1-1- گفتار اول:                                                                                        91

4-1-1-1- شيوه‌هاي تكرار در غزليات شمس و غزليات حافظ:                                    91

-2-1-1-4تکرار در قرآن: 91

-3-1-1-4روش تکرار: 92

-4-1-1-4تکراردرسطح واژگان : 93

-5-1-1-4تکرار در سطح گروه: 94

-6-1-1-4تکرار در سطح جمله : 94

-7-1-1-4جایگاه تکراردرغزلیات مولانا: 94

-8-1-1-4جایگاه تکراردرغزل حافظ: 94

-9-1-1-4 واج‌آرائي يا هم‌حروفي  و هم صدایی از انواع تکرار در واژگان می باشد . 94

4-1-1-10-تكریر  96

-10-1-1-4تکرار درسطح جمله: 98

-11-1-1-4ردالمطلع  100

-12-1-1-4وزن، قافیه و ردیف : 102

-13-1-1-4موسیقی کناری: 104

-14-1-1-4قافیه : 105

-15-1-1-4ذوقافيتین: 107

-16-1-1-4ردیف: 108

-17-تكرار مفاهيم: 112

2-1-4بخش اول؛ گفتار دوم : 115

1-2-1-4شيوه‌هاي مناظره يا گفتگو در غزلیات شمس وحافظ:                                    117

-2-2-1-4مناظره درقرآن وسنت: 116

-3-2-1-3شیوه های مناظره: 118

-4-2-1-4مقایسه ی اجمالی  این دو غزل مناظره: 116

-2-1-4  5-چند نمونه از مناظرات: 126

-3-1-4بخش اول؛ گفتار سوم 129

-1-3-1-4شیوه ها ی حكايت‌پردازي درغزلیات مولوي و حافظ: 131

-2-3-1-4آسان سازی مباحث پیچیده: 131

-3-3-1-4نوسازی الگوها: 131

-5-3-1-4محسوس سازی بااستفاده ازتجربه ی دیگران: 131

-6-3-1-4پوشیده گویی در هنگام  مضایق اجتماعی: 132

-7-3-1-4بیان غیرمستقیم: 132

-8-3-1-4سخن گفتن از زبان دیگران: 132

-4-1-4بخش اول؛ گفتار چهارم : 140

-1-4-1-4شيوه های پايان‌بندي درغزلیات شمس وحافظ: 142

-2-4-1-4شیوه پايان‌بندي مشترك مولانا و حافظ: 144

-5-1-4بخش اول؛ گفتار پنجم  149

-1-5-1-4شيوه هاي مشترك استفاده از زبان و ادبيات ملل ديگر: 151

-2-5-1-4اقتباس: 151

-3-5-1-4اقتباس مولوی  152

-4-5-1-4تلميح  155

-5-5-1-4اقتباس حافظ: 156

-6-5-1-4شبه جمله ها وجملات قصار و دعائي عربی درغزلیات مولوی  158

-7-5-1-4شبه جمله ها و جملات قصار و دعائي عربي درغزلیات حافظ: 158

-8-5-1-4ملمع: 159

-9-5-1-4ملمع دراشعار مولوی: 160

-10-5-1-4ملمع دراشعار حافظ: 161

-11-5-1-4واژه های ترکی دراشعار مولانا وحافظ: 162

12-5-1-4-واژه هاي تركي در غزليات شمس : 163

4-1-5-13- واژه های ترکی در اشعار حافظ                                                           164

-6-1-4بخش اول؛گفتار ششم: جمله شعر  168

-7-1-4بخش اول : گفتار هفتم  175

-1-7-1-4تلمیح و  اشاره به شخصیتهای باستانی ایران و شخصیتهای دینی( پیامبران) : 175

-2-1-7-1-4جمشيد  175

-3-1-7-1-4رستم و سام و نريمان  176

-4-1-7-1-4سياوش: 177

-5-1-7-1-4قباد و قيصر  177

-6-1-7-1-4كيقباد: 177

-7-1-7-1-4كيقباد و همايون: 177

-8-1-7-1-4كيقباد و سهراب   177

-9-1-7-1-4كيقباد و كيخسرو  177

-10-1-7-1-4كاوس و كيخسرو  177

-11-1-7-1-4كيخسرو و افراسياب   178

-2-7-1-4اسامی ونام پیامبران وشخصیتهای دینی: 179

-1-2-7-1-4خضر و آب حیات، 179

-3-1-7-1-4سـلیمان: 180

-4-2-7-1-4عیسی  185

-5-2-7-1-4موسی : 187

-6-2-7-1-4قارون  189

-7-2-7-1-4نوح : 189

-8-2-7-1-4یـوسف   190

-10-2-7-1-4 منصورحلاج: 194

-8-1-4بخش اول؛  گفتار هشتم: جفت‌ها يا همزادهاي ادبي  195

-2-4یافته های تحقیق؛ بخش دوم :مفاهیم مشترک   205

-1-2-4بخش دوم : گفتار اول  206

4-2-1-1- مفاهیم مشترک تعليمي درغزلیات شمس وغزلیات حافظ   206

4-2-1-4- آسان‌گيري در كارها 212

4-2-1-5-اندازه نگاه داشتن و زیاده روی نکردن  212

4-2-1-6–بازگشت به خویشتن خویش    213

4-2-1-7– پرهيز از ظلم و ستم  213

4-2-1-8-پند و اندرز  214

4-2-1-9-پند نپذیرفتن  215

4-2-1-10-تواضع وفروتنی  216

4-2-1-11- توبه  217

4-2-1-12-توصیه به دانش اندوزی و فراگیری علم  218

4-2-1-13-توصیه به بی اعتنایی به دنیاوپرهیز ازفریب آن  219

4-2-1-14-توصیه به داشتن پیرو راهنما 220

4-2-1-15-توصیه به همنشین خوب: 221

4-2-1-16-تهذیب نفس و پاکسازی درونی  222

4-2-1-17- حسن خلق  223

4-2-1-18- در مذمت خودپرستي و غرور و پرهيز از آن  224

4-2-1-19- در مذمت خلف وعده وعهد شکنی  225

4-2-1-20-در عزتمندی درویشان  226

4-2-1-21-درمذمت مصلحت اندیشی  226

4-2-1-22-در مذمت حسد: 227

4-2-1-23-در مذمت مردم آزاری و توصیه به کم آزاری وبی آزاری: 228

4-2-1-24-در فضیلت و فواید سکوت و خاموشی: 229

4-2-1-25- در مذمت عقل و خردو مقابله عقل و عشق: 230

4-2-1-26- در راستی ودرستی : 230

4-2-1-27-دوری از ریاکاری و حیله گری : 231

4-2-1-28- صبر : 232

4-2-1-29- عبرت گرفتن: 233

4-2-1-30- وفای به عهد : 233

4-2-1-31- استفاده از ضرب‌المثل در مباحث تعليمی  234

206–2-2-4بخش دوم؛ گفتار دوم: واژه مفهوم: 236

-3-2-4بخش دوم؛ گفتار سوم: واژه مفهومها: 256

-1-3-2-4آتش: 256

-2-3-2-4اميد وصل و اميد وصال  257

-3-3-2-4اشاره به دوبعدی بودن وجود يا شخصيت انسان: 258

-4-3-2-4این وآن : 258

-5-3-2-4باده: 259

-6-3-2-4بقا و فنا : 262

-7-3-2-4پیمان و پیمانه: 263

-8-3-2-4تفکر و فکر: 263

-9-3-2-4توبه: 264

-10-3-2-4جام: 266

-11-3-2-4جان مقدس: 267

-12-3-2-4حجاب: 268

-13-3-2-4خانه ی خمار: 270

-14-3-2-4خراب: 270

-15-3-2-4خرابات: 273

-16-3-2-4خرابات مغان  275

-17-3-2-4خرد: 277

-18-3-2-4خرقه: 278

-19-3-2-4گرو گذاشتن خرقه و دستار و دلق برا ی می: 279

-20-3-2-4 آتش زدن در خرقه  281

-21-3-2-4خمر  281

-22-3-2-4خوش برانيم  282

-23-3-2-4درد و صاف: 282

-24-3-2-4دستار: 283

-25-3-2-4دل: 283

-26-3-2-4اهل دل: 285

-27-3-2-4صاحبدل: 286

-28-3-2-4دوش: 286

-29-3-2-4زنار: 288

-30-3-2-4ساغر می: 289

-31-3-2-4سحر: 289

-32-3-2-4شراب: 293

-33-3-2-4صبــا: 296

-34-3-2-4باد صبا: 298

-35-3-2-4نسيم صبا: 299

-36-3-2-4صبح: 300

-37-3-2-4صبوح: 302

-38-3-2-4طاير قدس: 303

-39-3-2-4عاشق: 304

-40-3-2-4عاشق و معشوق: 306

-41-3-2-4عشاق: 307

-42-3-2-4عشق : 308

-43-3-2-4راه عشق  311

-44-3-2-4سخن عشق: 312

-45-3-2-4عقل و عشق: 313

-46-3-2-4عاقل: 318

-48-3-2-4عقل: 319

-50-3-2-4عقل و عشق: 321

-51–3-2-4غم: 322

-52-3-2-4غيرت: 322

-53-3-2-4فاني و باقي: 322

-54-3-2-4فراق: 323

-55-3-2-4فقر: 324

-56-3-2-4فقير: 325

-57-3-2-4قيل و قال: 326

-58-3-2-4كيميا : 327

-59-3-2-4ما جرا كردن: 329

-60-3-2-4معشوق: 330

-61-3-2-4مدام : 330

-62-3-2-4می: 330

-63-3-2-4میخانه: 332

-64-3-2-4میکده: 333

-65-3-2-4نظر: 334

-66-3-2-4صاحب نظر: 334

-67-3-2-4وصال: 335

-68-3-2-4وصل: 336

-69-3-2-4وفا: 338

-70-3-2-4هجران: 339

-71-3-2-4هستي: 340

-71-3-2-4يـــار: 340

-4-2-4  بخش دوم؛ گفتار چهارم: واژه مفهوم ها: 343

-1-4-2-4پیر: 343

-2-4-2-4پیر خرابات: 345

-3-4-2-4پیرمغان: 346

-4-4-2-4ترسا، ترسا بچه و مغبچه: 347

-5-4-2-4درویش: 348

-6-4-2-4رند: 350

-7-4-2-4زاهد: 350

-8-4-2-4ساقی: 351

-9-4-2-4باده فروش و می فروش: 343

-10-4-2-4شـیـخ: 354

-11-4-2-4صوفی : 355

-12-4-2-4عـارف: 356

-13-4-2-4قلندر: 357

-14-4-2-4محتسب: 358

-15-4-2-4مست: 358

-16-4-2-4مستان  361

-17-4-2-4مستی  362

-18-4-2-4می پرستان  363

-19-4-2-4هوش و هوشیار: 363

-20–4-2-4ولی: 364

-5 فصل پنجم ؛ نتایج و پیشنهادات: 366

-1-5نتیجه گیری : 367

-2-5پیشنهادات 370

-6فصل ششم؛ فهرستها 371

-1-6فهرست منابع و ماخذ  372

-1-6کتابها 372

-2-1-6مقالات   375

3-1-6 سخنرانی  379

-4-1-6پایگاههای اینترنتی  379

 

فرمت ورد 405 صفحه

199,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.