#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه بررسي مضامين اجتماعي در شعر انوري ابيوردي

-1- درآمد

آدمي،موجودي اجتماعي است و قسمت اعظم عقايد، ذوق و تمايلات وي و همچنين نبوغ و فعاليت بزرگان،  محصول مقتضيات و شرايط اجتماعي پرورش يافته‌ي آن است. با توجه به اينكه هر اثر ادبي به نوبه‌ي خود نمونه ارزشمندي از تمايلات، احساسات و افكار اجتماع و محصول شرايط زندگي مردم و همچنين آشكار كننده‌ي درجه‌ي تمدن آنان است؛ مي‌توان به پيوندهاي ناگسستني ميان هنرمندان و اجتماع پي‌برد. هنرمندان از جامعه الهام گرفته و به گونه‌اي خاص فرهنگ اجتماع خود را در آثار خويش منعكس كرده‌اند و بدون شك روش بيان مطالب و شيوه‌ي نگارش و قالب آثار ادبي نيز از طرف جامعه تحميل و تعليم مي‌شود. بنابراين همانگونه كه هنرمند،  جزئي از اجتماع به حساب مي‌آيد ؛ اثر ادبي نيز عصاره‌ي فرهنگ يا خرده‌ي فرهنگ يك جامعه را شامل مي‌شود. همچنين ساختار آثار ادبي با ساختار جامعه با هم پيوند دارند. با مشخص كردن  ويژگي‌هاي ساختار يك اثر ادبي،  مي‌توان تا حدودي به ساختار كلي اجتماع و طبقات مختلف جامعه پي‌برد. در اين پژوهش جنبه‌هايي از اين امر به روشني نشان داده خواهد شد.

 

2-1- شرح مسأله

جامعه شناسي ادبيات،  شناخت علمي آثار ادبي و بررسي پيوندها و بستگي‌هاي متقابل ادبيات با ديگر مظاهر زندگي اجتماعي است. افزون بر اين نكته كه ادبيات، بخشي است از هنر ( و هنر بخش مهمي است از فرهنگ جامعه) از اين رو مي‌توان گفت كه جامعه‌شناسي ادبيات، بخشي است از جامعه‌شناسي هنر كه مطالعات خود را روي محتواي اثر ادبي و جوهر اجتماعي آن و روابط متقابل شاعر و نويسنده و اثر آنان از سويي و جامعه و فرهنگ آن از سوي ديگر متمركز مي‌سازد. جامعه‌اي كه انوري در آن مي‌زيسته است؛ بسيار آشوب زده بوده است. از مشكلات بزرگ در اين عهد، از ميان رفتن نظام و مقررات اجتماعي بوده است. همانگونه كه مي دانيم؛ استبداد مذهبي سلاجقه، بسي بي‌رحمانه تر از استبداد غزنويان بوده است. بر اين امر اذعان مي‌داريم كه انوري شاعري ستايشگر و مداح بوده است و از اين نظر در سطوح بالايي قرار دارد و ما برآنيم كه از ميان مدايح درباري،به خوي و خصلت‌هاي حاكم بر دربارها وتمايلات پنهان جامعه و تحول معيار ارزش ها پي ببريم وبا بيان اين نكته كه انوري همچنين براي ا نتقال انديشه‌هاي خود، فرهنگ عامه را به شكل‌هاي گوناگون مورد توجه قرارداده است .

3-1- اهميت موضوع

پژوهش در شعر وادب يك دوره يا يك شاعر، تنها از ديدگاه ادبي كاري است كه اديبان ومحققان نكته سنج به خوبي از عهده‌ي آن برآمدند و تلاش روشنگرانه ي آنها در زمينه‌ي شكل، قالب ادبي و شاخص‌هاي ارزشي زيبا شناسي،  قابل تقدير و ستايش است. اما به همان اندازه كه به ارزش‌هاي ادبي توجه شده است؛ از اهميت موضوعي و محتوايي شعر وادب كاسته شده. از آنجائي كه شعر وادبيات با اوضاع و شرايط معيشتي شاعر ونيز اجتماع او پيوندي عميق و استوار دارد و شاعر به عنوان يك انسان از جامعه تاثير مي‌پذيرد؛ اين تاثير رنگ و بوي خاصي به اثر وي مي بخشد و اگر بخواهيم تاريخ اجتماعي مردم ايران را به گونه‌اي دقيق‌تر از آنچه تا كنون شناخته شده؛ مورد بررسي قرار دهيم؛ كاوش در اعماق ديوان‌هاي شاعران از جمله انوري، بهترين زمينه‌ي اين گونه مطالعات مي تواند باشد.

 

4-1- پيشينه‌ي تحقيق

در ادبيات ما اين گونه پژوهش‌ها رو به گسترش است. از جمله كتاب‌هايي كه در زمينه‌ي جامعه‌شناسي ادبيات نوشته شده، كتابي از علي اكبرترابي است؛ به نام «جامعه شناسي ادبيات فارسي». او در اين كتاب در چند مبحث جداگانه به زمينه‌هاي اجتماعي شعر و نثر شاعران و نويسندگان از ديدگاه خاص پرداخته است. در كتاب هشت مقاله از احمد رنجبر از جهت جامعه‌شناسي به اثر هرشاعر ونويسنده از بعد خاصي توجه شده  و به طور كامل شعر يا نثر يك نويسنده مورد بررسي قرار نگرفته است ودر اين دو كتاب ياد شده، مطالبي درباره‌ي انوري ارائه نشده است .

 

5-1- پرسش هاي اصلي تحقيق

الف- آيا از خلال مدايح درباري انوري مي توان به خوي و خصلت‌هاي حاكم بر اين دربارها پي برد؟

ب- آيا اين ستايشگري‌ها مي تواند تمايلات پنهان جامعه وتحول معيار ارزش‌ها را باز شناسد؟

ج- آيا انوري براي تبيين افكار خويش از فرهنگ مردم استفاده نموده است ؟

د- آيا هجوها ،هزل ها وطنزهاي انوري،  ارزش تاريخي واجتماعي دارند؟

 

فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1-1- درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

2-1- شرح مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… 2

3-1- اهميت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………… 3

4-1- پيشينه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………. 3

5-1- پرسش‌هاي اصلي تحقيق………………………………………………………………………………………………………. 3

6-1- فرضيه‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 3

7-1- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 4

8-1- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………… 4

فصل دوم: تعاريف و كليات …………………………………………………………………………………………………………. 5

2-1- تعريف ادبيات و وظيفه آن در قبال اجتماع……………………………………………………………………………… 6

2-2- جامعه شناسي ادبيات و تعاريف مربوط به آن………………………………………………………………………….. 7

2-3- تأثير ادبيات بر جامعه…………………………………………………………………………………………………………… 8

2-4- هدف جامعه‌شناسي ادبيات……………………………………………………………………………………………………. 9

2-5- اوضاع سياسي و اجتماعي ايران در زمان سلجوقيان ……………………………………………………………….. 10

2-6- انوري ابيوردي، زندگي و شعر او …………………………………………………………………………………………… 17

فصل سوم: بازتاب مضامين فرهنگي و اجتماعي در شعر انوري …………………………………………………. 21

3-1- آسيب‌هاي اجتماعي…………………………………………………………………………………………………………….. 22

3-1-1- تحقير زن………………………………………………………………………………………………………………………. 24

3-1-2- تعصبات و مشاجرات مذهبي…………………………………………………………………………………………….. 26

3-1-3- رواج فساد اخلاقي……………………………………………………………………………………………………………. 29

3-1-4- ضعف روح مليت ……………………………………………………………………………………………………………. 35

3-1-5- غلامبارگي و همجنس بازي …………………………………………………………………………………………….. 36

3-1-6- فساد در دستگاه حكومت…………………………………………………………………………………………………. 38

3-1-7- قحط مروت و وفا…………………………………………………………………………………………………………….. 42

3-2- مسائل ادبي و فرهنگي ……………………………………………………………………………………………………….. 43

3-2-1- ستايش از مي و مستي و ترغيب به ميخوارگي……………………………………………………………………. 43

3-2-2- گدا منشي شعرا ……………………………………………………………………………………………………………… 46

3-2-3- مدح بي‌ثمر…………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2-4- هجاگويي……………………………………………………………………………………………………………………….. 51

فصل چهارم: اقشار و شخصيتهاي اجتماعي………………………………………………………………………………. 56

4-1- اقشار و شخصيتهاي اجتماعي ……………………………………………………………………………………………… 57

4-1-1- درباريان، ديوانيان، سپاهيان…………………………………………………………………………………………….. 58

4-1-2- خادمان علم و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………… 63

4-1-3- پيشه وران و اهل حرفه ………………………………………………………………………………………………….. 678

4-1-4- ساير اقشار جامعه ………………………………………………………………………………………………………….. 71

فصل پنجم: فرهنگ عامه…………………………………………………………………………………………………………… 80

5-1- آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………………………. 83

5-1-1- اعياد……………………………………………………………………………………………………………………………… 84

5-1-2- آيين ازدواج……………………………………………………………………………………………………………………. 84

5-1-3- استقبال از مهمان……………………………………………………………………………………………………………. 86

5-1-4- بزم وشراب خواري  ………………………………………………………………………………………………………… 87

5-1-5- جنگ …………………………………………………………………………………………………………………………… 89

5-1-6- شاه و دربار شاهي ………………………………………………………………………………………………………….. 90

5-1-7- مجازات گناهكاران و زندانيان…………………………………………………………………………………………… 96

5-1-8- مرگ وسوگواري……………………………………………………………………………………………………………… 97

5-1-9- ساير آداب و رسوم…………………………………………………………………………………………………………… 97

5-2- اعلام و اشاره‌هاي اساطيري و تاريخي ………………………………………………………………………………….. 100

5-3- افسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………. 107

5-4- اوزان و مقادير……………………………………………………………………………………………………………………. 110

5-5- بازي‌ها و سرگرمي‌ها…………………………………………………………………………………………………………… 113

5-6- باورهاي عاميانه…………………………………………………………………………………………………………………. 120

5-7- باورهاي مربوط به جانوران………………………………………………………………………………………………….. 130

5-8- باورهاي مربوط به گياهان…………………………………………………………………………………………………… 145

5-9- پوشاك…………………………………………………………………………………………………………………………….. 154

5-10- جشن‌ها و اعياد……………………………………………………………………………………………………………….. 163

5-11- خوردنيها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 167

5-12- سازها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 171

5-13- ضرب المثلها…………………………………………………………………………………………………………………… 178

5-14- طب و طبابت ………………………………………………………………………………………………………………… 184

5-15- عطرها، آرايش‌ها و زيورها…………………………………………………………………………………………………. 194

5-15-1- عطرها و گياهان معطر…………………………………………………………………………………………………. 194

5-15-2- آرايش ها……………………………………………………………………………………………………………………. 200

5-16- علوم و دانش‌ها………………………………………………………………………………………………………………… 202

5-17- طبيعيات………………………………………………………………………………………………………………………… 203

5-18- كنايات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 206

5-19- گوهرشناسي……………………………………………………………………………………………………………………. 210

5-20- مشاغل و مناصب…………………………………………………………………………………………………………….. 212

5-21- موجودات و پديده‌هاي اساطيري و ماوراء الطبيعي ……………………………………………………………… 217

5-22- نجوم …………………………………………………………………………………………………………………………….. 225

فصل ششم: نتيجه‌گيري ………………………………………………………………………………………………………….. 258

نتيجه‌گيري………………………………………………………………………………………………………………………………… 259

مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………… 263

فهرست مقالات……………………………………………………………………………………………………………………………. 269

 

فرمت ورد تعداد صفحات 169

199,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.