#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

پایان نامه بررسي تشبيه در غزليات سنايي

مقدمه

سنایی نخستین شاعر پارسی گوی است که عرفان را تمام وکمال در شعر دری وارد ساخته وسه قالب شعر یعنی قصیده ، مثنوی وغزل رابه خدمت عرفان در آورده است . ابتکار سنایی جریانی کاملا تازه در شعرفارسی ایجادکرده ،آن  چنان که هم زمان با وی وپس از او ،شاعران متعدد ، مستقیم یا با واسطه در حوزه ی سبکی او قرار گرفته اند وجریانی را که وی پدید آورده بود،دنبال وتقویت کرده اند .

سخنوران در ذهن خود با تصاویر گوناگون ،نگارستانی پدید آورده اند که برای درآمدن به این نگارخانه بایدابزار لازم را همراه داشت تا بتوان صورت های پندارین مورد نظر را در پرده خیال شاعر آشکارا دید . ابزار لازم برای دیدن تصاویر ذهنی هنرمند ، دانش معانی وبیان ،به ویژه بیان است که به وسیله آن می توان یک معنی واحد را به گونه های مختلف ایراد کرد وبه واسطه همین تصاویر ادبی وبهره برداری ابتکاری از آن هاست که سنایی توانسته است عرفان را با کمال ولطافت ذوق خود این چنین بی بدیل وارد شعر وغزل نماید .

صور خیال از ارکان اصلی شعر به حساب می آید .در این بین بنیان واساس وشالوده صور خیال بر شباهت استوار شده است وتشبیه هسته اصلی ومرکزی اغلب خیال های شاعران راتشکیل می دهد . دریافت الگوهای ساختاری در تشبیه های غزلیات سنایی ،اولین گام مهم در جهت یافتن سبک شعری سنایی است .

بررسی واستخراج تشبیه در غزلیات سنایی بس دشوار وزمان بر است ولی عشق وعلاقه به شاعری بزرگ که پنجره اشراق وجذبه های معنوی را گشود وغزل را زبان شور وعشق عارفانه کرد نگارنده را برآن داشت تا با تامّلی ژرف درباره بررسی تشبیه در غزلیات سنایی به بررسی یکی از عناصر آراستن سخن –تشبیه- در شعر سنایی بپردازد .

در این تحقیق سعی برآن بوده تا تشبیه ها هم از نظر شیوه های کاربرد وهم از نظر قلمرو تصویر مورد بررسی قرار گیرد .

 

بیان مساله ی تحقیق:

دیوان غزلیات سنایی نخستین تجربه غزل عرفانی است . که تحلیل آن از نقطه نظر تصاویر اهمیّتی ویژه را داراست . بررسی نوع تشبیه وقلمرو های آن در شعر او که در بسیاری از موارد ، پیش رو غزل های عرفانی عطار ومولانا بوده است از اهمیّتی اساسی در بررسی سبک شعری شاعر دار است .

پرسش های تحقیق :

از آن جا که هر تحقیق وپژوهشی به دنبال طرح یک یا چند سوال مطرح می شود . پس برای انجام این تحقیق هم می توان سوالات زیر را در ذهن تداعی نمود .

* با توجه به این که سنایی اولین بار پای عرفان را  به  شعر فارسی  باز نمود آیا در تشبیه سازی او الگوی ویژه ای دیده می شود ؟

*تشبیه های سنایی از ساختار ویژه ای برخوردار است ؟

*جهان تصویر سازی سنایی چه قلمروهایی را در برمی گیرد ؟

هدف از تحقیق:

هر تحقیق دست یافتن به نتایجی است که بتواند برخی از مشکلات موجود را از پیش روی بردارد و کمکی به فهم بهتر مطالب نماید . اهداف مهم این تحقیق عبارت است از:

*راه یافتن به جهان درونی شاعر با توجه به  تشبیه هایی که در اشعارش استفاده نموده است .

*یافتن ویژگی سبکی تصویر سازی سنایی .

 

پیشینه تحقیق:

با توجه به بررسی های انجام شده در کتاب ها و پایان نامه ها درباره تشبیه در غزلیات سنايی، به طور اخص، پیش از این کاری صورت نگرفته است. و فقط یک پایان نامه یافت شد که به طور عموم به صور خیال در غزلیات سنايی پرداخته با عنوان. صور خیال در قصاید و غزلیات سنايی از جمال الدین مرتضوی (سال 1371 دانشگاه تهران).

بررسی تشبیه از لحاظ مشبه به های آن کاری نو و بدیع است که پیش از این در غزلیات سنائی کار نشده و الگوی این کار پایان نامه امیرحسین ماحوزی  بوده که تشبیهات را به این روش در غزلیات شمس بررسی و تحلیل کرده است  که کاری مفصل و ارزشمند و پژوهشی تازه در این باب است. این پایان نامه درمواردي براساس روش کار ایشان ، به طبقه بندي ساختار وقلمرو تشبيه در درغزل هاي  سنایی پرداخته است.

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………  1
مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..   2  بيان مسأله ي تحقيق  …………………………………………………………………………………………………………………… 2  پرسش هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 3
هدف از تحقيق  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
پیشینه تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………..   3
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
بخش اول 
فصل اول/تعاریف وکلیات 
تعریف علم بیان…………………………………………………………………………………………………………………………..   6
جهانی بودن علم بیان …………………………………………………………………………………………………………………… 7
تشبیه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
مشبه به ………………………………………………………………………………………………………………………………………  9
وجه شبه …………………………………………………………………………………………………………………………………….  9
تقسيم بندي  تشبیه به اعتبار طرفين تشبيه …………………………………………………………………………………………  10
1-ازنظرمحسوس ومعقول بودن مشبه ومشبه به   ……………………………………………………………………………….  10
1-1-تشبیه محسوس به محسوس……………………………………………………………………………………………………   10
1-2-تشبیه محسوس به معقول ………………………………………………………………………………………………………. 10
1-3-تشبیه معقول به محسوس……………………………………………………………………………………………………….  11
1-4- تشبیه معقول به معقول ………………………………………………………………………………………………………..  11
2-تشبیه وهمی وخیالی ……………………………………………………………………………………………………………….  11
3-تشبیه به اعتبار ادات تشبیه ووجه شبه …………………………………………………………………………………………..  12
مواردي از تشبيه هاي موكد در ديوان سنايي ……………………………………………………………………………………12
مواردي از تشبيه هاي مجمل در ديوان سنايي……………………………………………………………………………………13
4-تشبیه ازنظر شکل …………………………………………………………………………………………………………………..   21
4-1-تشبیه مطلق (مفصل)…………………………………………………………………………………………………………….. 21
4-2-تشبیه مشروط………………………………………………………………………………………………………………………  36
4-3-تشبیه تفضیل ………………………………………………………………………………………………………………………. 36
4-4-تشبیه مقلوب یاعکس ……………………………………………………………………………………………………………. 37
4-5-تشبیه جمع…………………………………………………………………………………………………………………………. 37
مواردي از تشبيه هاي جمع در ديوان سنايي …………………………………………………………………………………….37
4-6-تشبیه تسویه……………………………………………………………………………………………………………………….. 39
4-7-تشبیه ملفوف ………………………………………………………………………………………………………………………  40
مواردي از تشبيه هاي ملفوف   در ديوان سنايي …………………………………………………………………………………40
4-8-تشبیه مفروق ………………………………………………………………………………………………………………………  41
مواردي از تشبيه هاي مفروق در ديوان سنايي …………………………………………………………………………………..42
4-9-تشبیه تمثیل ……………………………………………………………………………………………………………………….  59
4-10-تشبیه بليغ اضافي ……………………………………………………………………………………………………………… 59
4-11-تشبيه غيراضافي يا اسنادي ……………………………………………………………………………………………………72
4-12- تشبیه موقوف المعانی…………………………………………………………………………………………………………  76
4-13-تشبیه مضمر ……………………………………………………………………………………………………………………..  77
4-13- تشبیه حماسی…………………………………………………………………………………………………………………..  77
5-تشبیه مفرد ومرکب ومقيد…………………………………………………………………………………………………………  77
5-1-تشبیه مفرد به مفرد ………………………………………………………………………………………………………………  77
5-2-تشبیه مرکب به مرکب …………………………………………………………………………………………………………. 77
5-3- تشبيه مقيد به مقيد………………………………………………………………………………………………………………. 78
طبقه بندی دستوری تشبیه …………………………………………………………………………………………………………….78
تشبیه به روش اشاره……………………………………………………………………………………………………………………..78
اسلوب معادله……………………………………………………………………………………………………………………………..78
ارتباط ندایی یا آوایی………………………………………………………………………………………………………………….78
اصوات………………………………………………………………………………………………………………………………………79
تشبيه هاي ربطي يا اسنادي  …………………………………………………………………………………………………………. 79
1-ساختار الف .ب است……………………………………………………………………………………………………………..    79
1-1-الف وب هردومفردند…………………………………………………………………………………………………………… 79
1-2-الف يا ب مقيدند ………………………………………………………………………………………………………………..  80
1-3-ساختن تشبيه هاي تلفيقي …………………………………………………………………………………………………….  80
1-4-استفاده از اضافه ملكي …………………………………………………………………………………………………………  80
2-ساختارمعكوس ب. الف است………………………………………………………………………………………………………81
3-تلفيق درتشبيه هاي ربطي ………………………………………………………………………………………………………… 81
3-1-الف هم ب است وهم پ ……………………………………………………………………………………………………..  81
تشبیه اسنادی با مصدر شدن  تبدیل  الف ، ب می شود………………………………………………………………………..82
مواردی از تشبیه های  ربطی یا اسنادی در دیوان سنایی ……………………………………………………………………82
3-2-الف گاهي ب است وگاهي پ ……………………………………………………………………………………………… 81
تشبيه با فعل ساختن ……………………………………………………………………………………………………………………  83
تشبيه هاي اضافي فشرده ……………………………………………………………………………………………………………  85
تشبيه هاي فشرده از نظر ساختمان …………………………………………………………………………………………………  85
تشبيه هاي فشرده ساده………………………………………………………………………………………………………………… 85
تشبيه هاي فشرده مقيد ………………………………………………………………………………………………………………….85
تشبيه هاي فشرده محسوس ومعقول بودن  ………………………………………………………………………………………  86
تشبيه هاي محسوس به محسوس  …………………………………………………………………………………………………..  86
مشبه محسوس ضمير است ……………………………………………………………………………………………………………  86
تشبيه معقول به محسوس ……………………………………………………………………………………………………………..  86
وجود رابطه موسيقايي ميان مشبه ومشبه به ……………………………………………………………………………………..   86
گسترده شدن تشبيه با شخصيت بخشي  …………………………………………………………………………………………… 86
حضور تشبيه هاي فشرده در تصويرهاي تلفيقي ……………………………………………………………………………….   87
تشبیه با حرف اضافه ……………………………………………………………………………………………………………………..87
وجه شبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
1-تشبيه غيرتمثيل  ……………………………………………………………………………………………………………………..  88
2-تشبيه تمثيل …………………………………………………………………………………………………………………………… 88
رابطه وجه شبه با«مشبه»و«مشبه به»  ………………………………………………………………………………………………   89
1-تشبيه هاي معقول به محسوس  …………………………………………………………………………………………………   89
2-تشبيه هاي محسوس به محسوس  ……………………………………………………………………………………………….  89
2-1-شخصيت بخشي به« مشبه به »…………………………………………………………………………………………………  90
2-2-شخصيت بخشي به«مشبه» محسوس …………………………………………………………………………………………  90
3-تشبيه هاي محسوس به معقول   …………………………………………………………………………………………………. 90
صنعت استخدام  ……………………………………………………………………………………………………………………….  91
زاویه تشبیه………………………………………………………………………………………………………………………………..  91
فصل دوم/سبک ودرون مایه های غزل سنایی
سبک ودرون مایه های غزل سنایی………………………………………………………………………………………………..  93
الف- غزلیات عرفانی  …………………………………………………………………………………………………………………. 94
ب- غزلیات عاشقانه وزمینی …………………………………………………………………………………………………………. 95
ج- غزلیات دوپهلو  ……………………………………………………………………………………………………………………. 96
د- غزلیات قلندرانه یا مغانه ………………………………………………………………………………………………………….. 97
نگاهی کوتاه به ویژگی های شعرسنایی ………………………………………………………………………………………….. 97
بخش دوم /بررسی قلمروهای تشبیه (طبقه بندی براساس مشبه به)
فصل اول/ شخصیت های انسانی
پیامبران …………………………………………………………………………………………………………………………………… 99
شخصیت های مذهبی ………………………………………………………………………………………………………………  104
شخصیت های قرآنی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 105
شخصیت های عرفانی………………………………………………………………………………………………………………..  107
عاشقان ومعشوقان …………………………………………………………………………………………………………………….. 110
انسان ها باتاکید برصفت آن ها…………………………………………………………………………………………………..   112
 انسان ها باتاکید برشغل  آن ها  ………………………………………………………………………………………………….. 118
انسان ها باتاکید برمقام  آن ها …………………………………………………………………………………………………….  118
فصل دوم /جانوران
آبزیان …………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
پرندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………… 121
پستان داران …………………………………………………………………………………………………………………………… 125
حشرات …………………………………………………………………………………………………………………………………. 128
خزندگان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 130
فصل سوم /گیاهان
درختان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 131
سبزی ها وعلف ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 132
گل ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..  133
میوه ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 141
فصل چهارم /طبیعت بی جان
عناصرچهارگانه  …………………………………………………………………………………………………………………………143
ستارگان…………………………………………………………………………………………………………………………………. 148
فلزات وموادآلی  …………………………………………………………………………………………………………………….. 149
سایر عناصر طبیعت  …………………………………………………………………………………………………………………… 151
فصل پنجم /اشیا وعناصر مدنی
لوازم شخصی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 166
لوازم شاهانه  …………………………………………………………………………………………………………………………… 166
اشیای مربوط به جانوران……………………………………………………………………………………………………………  168
اشیای مربوط به اسارت ……………………………………………………………………………………………………………… 169
اشیای مربوط به خانه  ……………………………………………………………………………………………………………….. 172
موارد مربوط به آرایش   ……………………………………………………………………………………………………………. 173
اجزای خانه…………………………………………………………………………………………………………………………….  175
اشیای مربوط به روشنایی……………………………………………………………………………………………………………. 176
ساخته های دست بشر ……………………………………………………………………………………………………………….. 178
اشیای  متفرقه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 180
اشیا ی مربوط به  نساجی   ………………………………………………………………………………………………………….  182
عناصرسپاهی گری…………………………………………………………………………………………………………………….. 184
بازی ها وشکار………………………………………………………………………………………………………………………….. 191
ابزاروآلات موسیقی ………………………………………………………………………………………………………………….. 193
خوراکی ها  …………………………………………………………………………………………………………………………… 194
عناصربزم وباده خواری  ……………………………………………………………………………………………………………. 197
جواهر وفلزات  گران بها …………………………………………………………………………………………………………..  200
عناصر مربوط به کتابت ونقوش  …………………………………………………………………………………………………..  205
فصل ششم /امورانتزاعی
امورانتزاعی   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 208
قرآن واحادیث ……………………………………………………………………………………………………………………….  212
عناصردینی واساطیری ………………………………………………………………………………………………………………  213
عناصرغیراسلامی………………………………………………………………………………………………………………………  213
عناصراساطیری وخیالی ……………………………………………………………………………………………………………… 215
زمان ها ومکان های دینی …………………………………………………………………………………………………………. 215
موجودات ماورایی…………………………………………………………………………………………………………………..   216
جانوران اساطیری……………………………………………………………………………………………………………………   217
فصل هفتم /مکان ها
مکان های مدنی……………………………………………………………………………………………………………………..   218
مکان های مقدس…………………………………………………………………………………………………………………….   219
مکان های طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………… 221
مکان های درون شهر ……………………………………………………………………………………………………………….. 225
فصل هشتم /اندام ها
اندام انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 228
اندام حیوانی…………………………………………………………………………………………………………………………..  232
اندام گیاهی …………………………………………………………………………………………………………………………..  233
فصل نهم /زمان ها
فصول ……………………………………………………………………………………………………………………………………  236
شبانه روز ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 236
فصل دهم /محسوسات
محسوسات  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 239
جمع بندي ونتيجه گيري  ………………………………………………………………………………………………………….. 240
فهرست مشبه به ها ومشبه ها براساس حروف الفبا…………………………………….. ……………………………………..  243
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

فرمت ورد 279 صفحه

249,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.