#
پنل کاربری
عضویت
0

سبد خرید

محصولات فایلی پایان نامه ، پرسشنامه ، ادبیات و پیشینه تحقیق

فایل یا طرح مورد نظر خود را جستجو کنید!!!
تبلیغات تبلیغات
آیا میدانستید

مقاله تأثیر ابعاد فرهنگ هافستد بر اعتماد مشتري در خريد اينترنتي با میانجيگري ادراك مشتري از شركت

چکیده. 1

مقدمه.. 2

مبانی نظری و پیشینة تحقیق… 2

خرید اینترنتی… 3

فرهنگ…. 3

فردگرایی/ جمع گرایی… 4

ابهام گریزی… 5

مردسالاری/ زن سالاری… 6

فاصلة قدرت… 6

اعتماد. 7

ادراك مشتری از شرکت… 7

منابع.. 9

 

 

چکیده

با افزایش خرید و فروش اینترنتی کالا و خدمات، و گسترش تجارت الکترونیکی، موضوع ایجاد اعتماد بسیار بااهمیت شده استت . عوامت متعددي بر اعتماد مشتري مؤثرند. پژوهش حاضر با بهکارگیري مدل یا بی معادلات ستاختاري، تتیثیر ابعتاد فرهنتف هافستتد بتر اعتمتاد مشتري در خرید اینترنتی از طریق ادراك مشتري از شرکت را بررسی میکند. این تحقیق با روش پیمایشی در بین دانشتجویا مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1391-1392 دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونة 384 نفر انجام گرفت مردگرایتی / زن گرایی بر و پایایی با محاسبة آلفاي کرونباخ تییید شد. براي تحلی آماري داده ها، تکنیك پی.ال.اس بهکاار گرفته شد اعتماد مشتري در خرید اینترنتی از طریق ادراك مشتري از اعتبار شرکت، تیثیر دارد. ادراك مشتري از اندازه و اعتبتار شرکت بر اعمتاد مشتري در خرید اینترنتی نیز مؤثر است. این تحقیق شام همة ابعاد فرهنگی هافستد است که براي اولین بار در ایران  انجام شده است.

 

فرمت ورد 10 صفحه

49,000 ریال – خرید
موضوع :
دیدگاه کاربران درباره محصول بالا
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.